تبیین مولفه‌هاب مطلوبیت فضای شهری در تحقق حق به شهر ( مطالعه موردی: ارومیه)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه فرهنگیان تهران، تهران، ایران

3 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

روند روبه رشد جمعیت شهرها باعث ظهور مشکلات گسترده شده است. دراین‌ارتباط از مهم‌ترین راهکارهای شناسایی شهروندی محلی، وضع قانون شهر با رویکرد مبتنی بر حق به شهر است، که جوانب مختلف جهت تحقق این مهم مورد کنکاش قرارگرفته است. در همین چارچوب تحقیق حاضر سعی در بررسی مطلوبیت فضای شهری در تحقق حق به شهری در شهر ارومیه داشته است. بدین منظور نیز از روش‌های کتابخانه و میدانی برای جمع‌آوری اطلاعات بهره برده شده است و برای تجزیه‌وتحلیل نیز از نرم‌افزار Smart Pls برای بررسی سطح معنی‌داری رابطه مطلوبیت در حق به شهر و از مدل IPA جهت تبیین تفاضل اهمیت و عملکرد شاخص‌های مطلوبیت در راستای تحقق حق به شهر استفاده‌شده است. لازم به ذکر است که ازآنجاکه نمونه تحقیق حاضر مبتنی بر خبرگان بوده است، حجم نمونه به روش هدفمند (گلوله برفی) به میزان 20 نفر انتخاب‌شده‌اند. نتایج تحقیق نشان داده است که مطلوبیت در تحقق حق به شهری در شهر ارومیه موثر بوده و در سه برازش اعتبار اشتراک واریانس (R2)­، میزان توان پیش‌بینی (Q2)، قدرت مدل ساختاری (GOF) مورد تأیید قرارگرفته است، اما براساس نتایج حاصل از مدل IPA اختلاف بین اهمیت شاخص‌های مطلوبیت و اولویت عملکرد توسط نهادهای ذی‌ربط در ارومیه وجود داشته است و اهمیت زیادی به شاخص‌های با اولویت پایین داده‌شده است؛ درحالی‌که اولویت اول شاخص‌های مطلوبیت جهت تحقق حق به شهر شامل پاسخگویی به نیازهای شهروندان، امکان حضور اقشار جامعه در بستر شهر، مسئولیت‌پذیری، تعلق‌خاطر، سازگاری و قانونمندسازی شهروندان بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the desirability components of urban space in realizing the right to the city (Case study: Urmia)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi heydari 1
  • mohammad rasoli 2
  • Zanyar Sharifi 3
  • Saeed Moharrami 3
1 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Zanjan University, Zanjan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geography, Farhangian University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Zanjan University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
The city is a complex set of physical and social spaces formed gradually over time as living beings. They always go through a life cycle in their evolution. However, it has accelerated in recent decades, and it has caused the uncontrolled expansion of cities, bottlenecks, problems, and complexities in cities. In this regard, one of the most important ways out of this situation is to identify local citizenship and, consequently, establish the city law to achieve prosperity, equality, social justice, etc. The burden of a right-based approach to the city to benefit all citizens’ equal opportunities in enjoying urban gifts. Based on this, in the present study, the desirability of urban space in realizing the right to a city in Urmia has been explained. In order to examine the significant status of the desirability of urban space in the realization of the right to the city, the priorities to pay attention to the factors of the realization of the right to the city at the level of Urmia are determined
 
Methodology
The type of research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of data collection. Data collection has been done in both library and field forms. In this study, 44 indicators of utility in 11 dimensions (safety, security, readability, accessibility, comfort, diversity, identity, meaning, interactions, vitality, participation) and 43 indicators of the right to the city in 10 dimensions (security, communication, recreation, physical, control, decision-making, space production, organization, social inclusion, justice-transparency) in Smart PLS environment have been analyzed to examine the level of significance. In the next step, the importance-performance of utility indicators in realizing the right to the city is analyzed using the IPA model to determine the level of difference in the importance-performance of the components. It is worth mentioning that based on this, a sample of 20 experts was selected using the snowball (targeted) method. Also, to ensure the validity of the metrics, a questionnaire was sent to five expert professors, and after receiving the corrective opinions of the experts, a questionnaire was developed. Cronbach's alpha coefficient was calculated to verify the reliability of the research data, which was reported to be over 80%.
 
Results and discussion
In the method of structural equations, the validity of structures and reliability and validity are checked before analyzing the effectiveness of indicators. In the present study, all factor loadings of the research are higher than 0.4 and the minimum acceptable. Also, the reliability of the composition was more than 0.7, and (AVE) as a convergent validity index was more than 0.5. Cronbach's alpha coefficient has also been reported as one of the methods for measuring the internal consistency of the questionnaire above 0.7. Thus, based on the calculated validity and reliability, it can be concluded that the research has the appropriate number of components. Fitting with the three methods of validity of the explained variance share (R2) more than 0.4, the predictive power of the model (Q2) more than 0.25, the strength of the structural model (GOF) more than 0.4 indicates the acceptability of the implemented model. At the same time, the current findings from the IPA model indicate a mismatch between the importance and performance of the indicators because the difference in importance and performance has varied from -3.1 meeting the needs to the value of +1 traffic improvement, distribution of transportation stations, and organizing defenseless and blind spaces.
 
Conclusion
The results obtained from SMART PLS fitting with three methods of validity sharing of variance (R2), predictive power (Q2), and structural model strength (GOF) have been reported at the ideal and desirable level and indicate the confirmation of the type of utility relationship in the right to the city. However, the results of the IPA model have shown that there has been a big difference between the level of importance of utility indicators and the amount of performance performed in the city, so low priority is given to high-importance indicators, and 48% of the abundance of indicators are located in this area, while the second area (continuation of the trend), which was a chart of the relevant officials' understanding of the issue of the right to the city, 36.36% is in second place in terms of abundance. Therefore, based on the results of research on indicators that meet the needs of citizens, the possibility of the presence of society in the city (especially disabled people), responsibility, belonging, adaptation, and legalization of citizens should be given priority. In this regard, it should be noted that when successful, urban policies and programs take steps to fulfill the needs and desires of the citizens and that their interests be prioritized. For this purpose, smart urban growth policies and smart cities can be put on the agenda to meet the needs of citizens with the least cost and short time. On the other hand, e-government and smart city policies provide 24-hour and online access to services without physical presence. Considering that the city should belong to all sections of society, and all groups, regardless of age, gender, and health status, can be present in society. A safe and favorable environment must be provided for these groups; therefore, it is necessary to create a safe, favorable environment and provide urban furniture for different classes that are usable for disabled people and pay attention to urban adaptation for all groups.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
 We are grateful to all the scientific consultants of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • right
  • desirability
  • right to the city
  • Urmia
  • IPA model
توکلی زانیانی، محسن. (­1396). احیای بافت فرسوده شهرکرد (مطالعه موردی: طراحی خانه جوان با رویکرد توسعه میان افزا در محله چهار کارخانه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته معماری، دانشگاه کاشان، دانشکده معماری و هنر.
حبیب نژاد، احمد و خسروی، احمد. (1401). حق به شهر و امکان شناسایی آن در نظام حقوقی ایران. فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، 52(1)، 184-163.
حبیبی، محسن و امیری، مریم. (1394). حق به شهر؛ موجود و شهر مطلوب آنچه هست و آنچه باید باشد. پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران، 5(2)، 30-9
خدایاری مطلق، صفیه؛ شارع پور، محمود و تولایی، نوین. (1396). بررسی تأثیر شاخص‌های مطلوبیت فضای شهری بر میزان تحقق حق به شهر (موردمطالعه: شهر بابلسر). جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، 4(9)، 225-189.
دارکش، محمد و استرکی، سارا. (1399). آسیب‌شناسی طرح‌های شهری از منظر حق به شهر (مورد شناسی: طرح شهری نواب). فصلنامه جامعه‌شناسی فرهنگ و هنر، 2(3)، 25-1.
روستایی، شهریور؛ علی‌اکبری، اسماعیل و حسین‌زاده، رباب. (1395). بررسی عوامل کلیدی تأثیرگذاری بر رشد شهرهای بزرگ (مطالعه موردی: شهر ارومیه). نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 7(26)، 74-53.
رهبری، لادن. (1391). احساس امنیت در فضاهای شهری و حق زنان. اولین همایش علمی پژوهشی زنان و زندگی شهری، شهرداری تهران.
سلیمانی، علیرضا؛ آفتاب، احمد و شیخ‌احمدی، احمد. (1395). بررسی تحلیل و رتبه‌بندی سطوح برخورداری محلات فرسوده شهر ارومیه. فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، 8(25)، 90-79.
شهرداری ارومیه. (1399­­). بافت فرسوده شهر ارومیه.
عندلیب، محمد و سلیمانی، محمد. (1396). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر شکل‌گیری احتکار با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (­Ahp). مطالعات اقتصاد اسلامی،10(1)، 58-41.
قائمی، لاله. (1396). بازآفرینی بافت فرسوده با استناد به رویکرد محله- مبنا (نمونه موردی: محدوده از محله زینبیه شرق شهر زنجان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی.
کریمی، عباس و کامیار، غلامرضا. (1396). محیط‌زیست شهری در پرتو حقوق شهروندی. فصلنامه حقوق پزشکی، 11(40)، 109-81.
محمدی، محمود و چنگلوایی، یونس. (1391). ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت فضای شهری بر میزان مطلوبیت مسیرهای پیاده گردشگری (مورد پژوهی اولویت‌بندی مسیرهای گردشگری پیاده در شهر اصفهان). نشریه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، 4(1)، 32-15.
مرکز آمار ایران. (1395). آمار جمعیت شهر ارومیه.
 
References
AllenMassingue, S., & Oviedob, D. (­2022). Walkability and the Right to the city: A snapshot critique of pedestrian, Research in Transportation Economics, 86, 1-87
Andalib, M., & Solimani, M. (2018).Identification and Ranking the factors of hoarding outbreak; Using Analytical Hierarchy Process. Islamic Economics Studies, 10(1), 41-58. [In Persian].
Baby, s. (2013). AHP Modeling for Multicriteria Decision-Making and to Optimise Strategies for Protecting Coastal Landscape Resources. International Journal of Innovation, Management and Technolog, 4(2), 1-10.
Carmona, M., Heath, T., & Tiesdell, S. (2003). Public space urban space: The Dimensions of Urban Design, Architectural Press, London.
Darkesh, M., & Staraki, S. ().Pathology of urban plans from the perspective of the right to the city (Case Study: Navab Urban Plan - Metro Expansion in Bryank Neighborhood). Sociology of Culture and Art, 2(3), 1-25. [In Persian].
Fenster, T. (2005). Identity Issues and Local Governance: Woman’s Everyday Life in the City, Social Identities.
Ghaemi, L. (2017). Regeneration of Worn-Out Urban Texture with Neighborhood -Based Approach (Case Study: Zeynabiyeh Neighborhood in the east from city of Zanjan­). Master's Thesis,Urbanism, Imam Khomeini International University. [In Persian].
Greed, H­. (1994). Women and Planning Creating Gender Realities, London and New York.
Habibi, H., & Amiri, M. (2016). Right to the City From Current to Ideal City. Iranian Journal of Anthropological Research, 5(2), 9-30. [In Persian].
Habibnezhad, A., & khosravi, A. (2022). The Right to the City and the Possibility of its Recognition in the Iranian legal system. Public Law Studies Quarterly, 52(1), 163-184. [In Persian].
Harvey, D. (­2008). The Right to the city. New Left Review, 53, 23 – 40
Hayford, A. (1974). The Geography of Women: An Historical Introduction. Antipode, 6(2), 1-19.
Jones, P., Isakjee, A., Jam, C., Lorne, C., & Warren, S. (2017). Urban landscapes and the atmosphere of place: Exploring subjective experience. Urban Morphology, 21(1), 29–40.
Karimi, A., & Kamyar, Gh. (2017). Urban Environment in the Light of Citizenship Rights. Journal of Medical Law, 11(40), 81-109. [In Persian].
Khodayari motlagh, S., Sharepour, M., & Tavallai, N. (2017). A study about the effect of desirability of urban space indicators on the realization of the right to city (the case study: Babolsar). biquarterly journal of Sociology of Social Institutions, 4(9), 189-225. [In Persian].
Larimore, A. (1978). Humanizing the Writing of Cultural Geography Textbooks. Journal of Geography, 77, 5-183.
Martí, P., García-Mayor, C., Serrano-Estrada, L. (2019). Identifying opportunity places for urban regeneration through LBSNs. Cities, (90).191-206.
Melillo­, p., & Pecchia, l. (2016). What is the appropriate sample size to run AHP in a survey based research?, International Symposium on the Analytic Hierarchy Process.
Mohammadi. M., & Changalvaiee, Y. (2012). Assessment of urban space’s quality on the level of desirability from tourist footpaths (case study: prioritiz from the tourist routes on foot in the city of Isfahan). Journal of Iranian Architecture and Urbanism, 4(1), 15-32. [In Persian].
Rahbari, L. (2012). Women's sense of security and women's rights in urban areas. 1st International Conference on Women and urban life. Tehran Municipality. [In Persian].
Roostayi, Sh., Ali akbari, E., & Hoseinzadeh, R. (2016). Studying the key influencing factors on the growth of large cities (case study: Urmia). Research and Urban Planning, 7(26), 53-74. [In Persian].
Soleimani, A., Aftab, A., & Sheykhahmadi, A. (2016). analysis and ranking the Development levels of erode texture districts of Urmia city. Urban Management Studies, 8(25), 79-90. [In Persian].
Statistical Center of Iran. (2016).Urmia Statistics. [In Persian].
Tavakoli Zaniani, M. (2017) Worn-Out Urban Texture of Shahre Kord (Case Study: Young house design with a method of internal development In the neighborhood of ChharKarkhaneh). Master's Thesis, Architecture, University of Kashan, Faculty of Architecture and Art. [In Persian].
Thomson, Giles,. & Newman, Peter. (2018). Urban fabrics and urban metabolism – from sustainable to regenerative. cities, Resources, Conservation and Recycling,132, 218-229.
Urmia Municipality. (2020).Worn-Out Urban Texture of Urmia. [In Persian].