ارزیابی میزان تحقق‌پذیری طرح‌های حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در محلات تاریخی – فرهنگی (موردمطالعه:‌ محله حسینیه شهر زنجان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه معماری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

«محله تاریخی- فرهنگی حسینیه»، به‌عنوان خاستگاه اولیه شهر زنجان، دارای جایگاه منحصربه‌فردی در ساختار فضایی و کارکردی است اما امروزه به دلیل فرسودگی در ابعاد کالبدی، یکپارچگی و اصالت آن در معرض خطر قرارگرفته است. تحقیق حاضر باهدف بررسی وضعیت احیاء و بازآفرینی این محله به ارزیابی میزان تحقق‌پذیری اصول، ابعاد و معیارهای بازآفرینی و حفاظت یکپارچه در آن می‌پردازد. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش تحلیلی – مقایسه‌ای است. جامعه آماری آن را ساکنین بالای 20 سال محله حسینیه تشکیل می‌دهند. ارزیابی‌ها بر پایه دو اصل «برجستگی» و «سرزندگی اقتصادی» در قالب 6 بعد و 22 معیار، از طریق آزمون‌های آماری تی تک نمونه‌ای و رگرسیون چند متغیره انجام پذیرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ازنظر جامعه آماری، میزان تحقق‌پذیری اصول بازآفرینی یکپارچه در این محله در وضعیت موجود، در سطح متوسطی قرار دارد؛ به‌طوری‌که اصل «سرزندگی اقتصادی» با میانگین 058/3 نسبت به اصل «برجستگی» با میانگین 97/2 دارای تحقق‌پذیری بیشتری است. در میان ابعاد موردمطالعه نیز، ابعاد «کارکردی» و «ارزش نسبی» با میانگین 256/3 و 74/2 به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تحقق‌پذیری را دارند. نتایج تحقیق بیانگر این است که در طرح‌های بازآفرینی بافت‌های تاریخی – فرهنگی صرف توجه به یک اصل و یک بعد خاص نمی‌تواند موفقیت آن‌ها را به همراه داشته باشد بلکه نیازمند مطالعات همه‌جانبه در تمامی ابعاد و معیارهای بازآفرینی است. در این راستا با تکیه‌بر سیستم یکپارچه و منسجم مدیریتی می‌توان بازآفرینی و احیای بافت را به‌صورت توأمان، یکپارچه و جامع فراتر از رویکردها و سیاست‌های منطقه‌ای به مرحله اجرا درآورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assess the Feasibility of Integrated Regeneration and Conservation Projects in Historical-Cultural Urban Area (Case study: ‌ Hosseinieh District of Zanjan)

نویسندگان [English]

 • Farnaz Naseri
 • majid shahbazi
 • Hooman Sobouti
Department of Architecture, Zanjan branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Introduction

The historical-cultural district of "Hosseiniyeh", as the primary origin of Zanjan, has a unique place in the spatial and functional structure However, due to the physical deterioration, despite its numerous reconstruction efforts in this district, its integrity and originality have been endangered. The aim of this study is to evaluate the situation of revitalization and recreation of Hosseiniyeh historical-cultural district to evaluate the feasibility of the principles, dimensions and criteria of recreation and integrated protection in this district. "Integrated Recreation "; Based on the conceptual framework presented by Hanachi and Fadaei Nejad (2011); It includes various types of physical, functional and socio-cultural regeneration that in order to achieve integration and balance must be related to the criterion of "economic vitality". Effective and determining factors in "integrated protection" also include; Originality is the integrity and relative value that must be in relation to the criterion of "prominence" in relation to the interaction. As a result, in order to form an "integrated conservation and regeneration framework", the criteria of "prominence" and "economic viability" must be interacted and balanced with each other.Methodology

This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey and inferential in terms of nature and method. The statistical population is residents over 20 years old in Hosseiniyeh district who were randomly selected from 180 people for sampling. The number of samples is determined using the Cochran's formula and according to the research time constraints. The descriptive section is done in a historical background by studying the sources, documents, plans above, as well as field studies and navigation of the study area. Evaluations were done by completing a questionnaire and to ensure the proper reliability of the questionnaire questions, Cronbach's alpha (0.7 <0.782) was calculated. In the analytical section, after confirming the validity of the questionnaire by experts and specialists in urban remediation, the correlation of research criteria has been estimated through one-sample t-test and multivariate regression.Results and discussion

The results of field studies and their adaptation to the goals of regeneration projects in Hosseiniyeh district show the fact that the unique requirements and conditions of this district and the special identity of its social, economic and physical structures prevent the full realization of the principles of regeneration and integrated protection in this district. In other words, the measures taken to recreate the Hosseiniyeh district have not been able to meet the demands of the residents at the expected level due to differences in objectives. The results of a one-sample t-test to examine the status of the principles of prominence and economic vitality in the historical-cultural district of Zanjan Hosseiniyeh show that the level of significance obtained for all criteria is less than 0.05 and the results can be generalized to the statistical community. Surveys show that from the statistical community point of view, the feasibility of the principles of integrated Regeneration in this district is in the current situation at a moderate level So that the principle of economic vitality with an average of 3.058 has more feasibility than the principle of prominence with an average of 2.97. Among the studied dimensions, functional and Relative value with an average of 3.256 and 2.74 have the highest and lowest feasibility, respectively.

According to the citizens' opinion analysis, among the criteria related to the principle of prominence, the criterion of originality in performance with an average of 3.19 has the highest score and the criterion of visual integrity with an average of 2.98 has the lowest score among other criteria. Examination of the obtained values shows that the average scores of most criteria are lower than the average level of 3, in other words, from the citizens' point of view in the process of recreating this district, the principle of prominence at the intermediate level and even lower than the average level needs to be reconsidered. Among the dimensions studied the functional dimension with an average of 3.256 has the highest score and the physical dimension with an average of 2.851 has the lowest score.Table. 1: Evaluation of dimensions of the principle of prominence in Hosseiniyeh district

Mean difference The average score (5>t>1) Dimensions

- 0/119 3/19 Originality

-0/126 2/98 Integrity

-0/102 2/74 Relative value

-0/092 2/851 Physical

-0/107 3/068 Socio-semantic

-0/148 3/256 FunctionalConclusion

Despite the protection measures and urban management that have been done in the regeneration plans in line with the plans of the dilapidated tissue headquarters in Hosseiniyeh District, but the feasibility of integrated regeneration principles and criteria in this district It is moderate and, in some dimensions, it is below average. The results of one-sample t-tests in assessing the status of principles, dimensions and criteria of regeneration and integrated protection also confirm the unfavorable situation of this district in terms of success and achievability of the goals of regeneration projects. Although the mentioned principles and criteria have been observed to some extent in these projects and attempts have been made to observe the principle of reversibility, minimal intervention and preservation of originality and integrity, but studies show its lack of compliance with the principles and criteria of regeneration and integrated protection and failure of projects in dimensions. It has a physical and textural integrity that has been implemented in a purely protective manner, without regard to other dimensions and indicators of regeneration. In this regard, Strategies such as strengthening indigenous architectural elements and patterns in the surrounding context, preserving the urban landscape in accordance with the environment and district, preservation of the body and the historical structure of the tissue, defining the historical-cultural axis as a part of the historical-tourism axis of Hosseiniyeh and integrating, regeneration and restoring the historical structure of the district, can have the greatest impact on maintaining and counting the originality and integrity of this historical district.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Integrated Regeneration
 • Conservation Approach
 • Economic vitality
 • Historical-cultural context
 • Hosseinieh District of Zanjan

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 13 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 28 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 29 شهریور 1401