تحلیل فضایی پراکنش طلاق در استان های ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

3 عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور تهران ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اجتماعی - جامعه شناسی دانشگاه آزاد شوشتر

چکیده

گاهی زوجین در روابط زنا شویی با مشگلاتی روبرو می شوند که آن ها را دچار تعارض می کند. ارزیابی کلی فرد از رابطه زناشویی و وضعیت برآورده شدن نیازها، خواسته ها و آرزوهای شخصی زوجین، میزان رضایت و یا نارضایتی از رابطه زناشویی را تعیین می کند مسئله طلاق در ایران، به مثابه یکی از آسیب های اجتماعی جدی در کنار فقر، بیکاری، حاشیه نشینی و اعتیاد، در اغلب سخنرانی های مسئولان و تحلیل های آسیب شناسان اجتماعی و متخصصان مختلف مسائل روانی و اجتماعی خودنمایی می کند. تا جایی که شناسایی وضعیت و طراحی ساز و کارهای بازدارندگی از طلاق، به یکی از مأموریت های اصلی همه نهادهای فرهنگی کشور تبدیل شده است. از این رو هدف پژوهش حاضر تحلیل فضایی پراکنش طلاق در استان های ایران می باشد. جامعه آماری تحقیق سالنامه آماری جمعیت تا سال 1397 است. مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل فضایی در محیط نرم افزار ArcGIS با روش لکه‌های داغ وسرد ، خودهمبستگی موران و نزدیک ترین همسایگی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تفاوت معناداری طلاق در منطقه مورد مطالعه وجود دارد. به طوری که، شمال غربی کشور دارای نقاط سردی می باشد که نشان دهنده پایین بودن سطح طلاق در این محدوده است، اما این وضعیت در بخش شرق کشور متفاوت است. در واقع نقاط داغ و کانون طلاق کشور در این محدوده شکل گرفته و گویای بالا بودن وقوع طلاق در این محدوده است. بنابراین جهت انجام اقدامات لازم به منظور کاهش پدیده طلاق در استان ، برنامه‌ریزی دقیق برای کاهش عوامل به شمار می‌روند، امری ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of divorce distribution in Iranian provinces using GIS

نویسندگان [English]

  • mohammadali elahi chooran 1
  • MOHAMAD TAGHI heydari 2
  • Hossein khorshidi 3
  • mahbobeh zafary 4
1 PhD student in Geography and Urban Planning, Ferdowsi University of Mashhad
2 Department of Geography and Urban Planning, Zanjan University, Zanjan, Iran.
3 Member of the Faculty of Law, Payam Noor University, Tehran, Iran
4 Master's degree in Sociology from Shushtar Azad University
چکیده [English]

The family has been introduced as a social institution or institution that results from the marital relationship between a man and a woman. Divorce, the negative effects of which are obvious to everyone, occurs due to various factors that can be attributed to social, economic, cultural, Individuals and personalities categorized Sometimes couples in adultery relationships face problems that cause them conflict. Divorce leads to individual, family and social breakdown and has more negative effects on women than men. Experts believe that the divorce process goes through this process most of the time: minor disagreements, repeated minor disagreements and their seriousness, separation or reluctance of one spouse to the other, prolonged and repeated violence, tiredness of the couple from the violence and the clashA person's overall assessment of the marital relationship and the state of fulfillment of the couple's personal needs, desires and aspirations determines the degree of satisfaction or dissatisfaction with the marital relationship. On the other hand, disagreement in any marital relationship is normal and marital conflicts are one of the common problems of couples. In today's world. Therefore, some people consider divorce to be liberating in this situation. Although the family has changed in form and structure over time; However, what remains unchanged about the family is that the family is still the basic unit of society. Also, the quality of relationships within the family plays an important role in shaping the attitudes and social feedback of the family and the foundation of relationships. According to Giddens (1991), the family is based on the relationship between husband and wife. Among the social changes that are taking place these days, none is as important as the events in personal life, sex, emotional life, marriage and family. It is happening. Today, human society is witnessing an increasing divorce rate in society, which at the same time with the presence of modernity in most societies has reduced its ugliness and is accepted as a social solution for marriages that are not the most successful and in many Countries have endured public sentiment, changes in the law in favor of divorce. Divorce means the collapse of the most important institution of socialization in human society. This phenomenon is one of the realities that the institution of the family experiences extensively in today's world, but this does not mean that the family has not encountered this phenomenon in the past. But divorce, like all other phenomena in today's world, has changed its nature and is more of an optional choice, so that divorce is one of the social issues that is affected by the structure of society. The main source of change in the social system, ie urbanization and industrialization, increase living facilities, improve literacy and education, improve living facilities, reduce child mortality, increase life expectancy and at the same time change the mental and ideological structure of the family. Other institutions have been affected

The issue of divorce in Iran, as one of the serious social harms along with poverty, unemployment, marginalization and addiction, appears in most of the speeches of officials and analysis of social pathologists and various experts in psychological and social issues. To the extent that identifying the situation and designing mechanisms to prevent divorce, it has become one of the main missions of all cultural institutions in the country. In paragraph 13 of the general family policy, which was announced by the leadership in September 2016, to prevent social harms and factors of instability of the family institution, especially the issue of divorce and compensation for the resulting damage by continuously identifying the causes of divorce and family collapse and culture The hatred of divorce. During the review of the Sixth Development Plan bill, the MPs obliged the Welfare Organization to provide the necessary groundwork through the Center for Social Emergency and Assistance and counseling centers and psychological services and to expand services with the help of public institutions, from family crises and Prevent the occurrence of divorce and reduce the divorce rate to 20% in the next 5 years. Therefore, in Iran, families have faced this problem seriously. According to the statistics of the Civil Registration Organization, in 1385, 94039 cases of divorce were registered. This statistic has increased a lot in 1390 and reaches 143841 cases. In 1392, this increase continues to increase and the number of divorces reaches 155369 cases. According to the statistics of this organization, in 1390, an average of 100 marriages and 16 divorces were registered per hour. Meanwhile, in 2014, 83 marriages and 19 divorces were registered every hour. According to the statistics of 2017, the divorce rate has increased by 5.1% compared to 1995 and has reached 176,922. Therefore, statistics show the speed of its increase (Imanzadeh et al. 1398: 26). Thus, due to the rapid population growth in Iran over the past decades, the consequences such as increased rent, marginalization, organ sales, malnutrition, increased begging in the city, working children, increased prostitution and finally divorce and There has been a collapse of family foundations. In order to plan and improve the situation of the poor, we must first obtain the necessary knowledge of their situation and spatial distribution in Iran, and then carefully plan to solve this challenging problem of the provinces to be able to spread the negative effects and consequences of the phenomenon. Poverty at the city level, including divorce, was prevented or at least reduced. Usually in the field of social sciences, the number of marriages and divorces and its causes and results are studied, but in geographical issues, the location of urban injuries in the provinces of the country and its contexts are emphasized, so the purpose of this study is to investigate the dispersion. Geography of divorce is at the statistical level of Iran province. Therefore, it is tried to study the distribution of divorce in the province so that the city administration and social institutions and charitable organizations can help the target groups with care and proper planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage
  • Divorce
  • Moran Spatial Analysis
  • Nearest Neighbor
  • Iran