نمونه هایی از خاکهای لوت زنگی احمد (پرویز کردوانی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

10.22059/jhgr.1970.90554

عنوان مقاله [English]

Samples of Lot Zangi Ahmad soils