دارستان : آخرین آبادی حاشیه لوت (پریدخت فشارکی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

10.22059/jhgr.1970.90556

عنوان مقاله [English]

Darestan: the last settlement on the outskirts of Lot (Pridakht Fesharaki)

دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 3
گزارشهایی جغرافیایی
آبان 1350
صفحه 1-29
  • تاریخ دریافت: 17 آبان 1349
  • تاریخ بازنگری: 17 دی 1401
  • تاریخ پذیرش: 0-727 فروردین 2
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آبان 1350