بررسی های بهداشتی در شهداد و فهرج -(دکتر حیدر امینی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

10.22059/jhgr.1970.90558

عنوان مقاله [English]

Health checks in Shahdad and Fahraj - (Dr. Heydar Amini)