نمونه هایی از خاکهای بخش شهداد «کرمان» (دکتر پرویز کردوانی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

10.22059/jhgr.1971.90560

عنوان مقاله [English]

Samples of soils from Shahdad district "Kerman" (Dr. Parviz Kordavani)