گزارشی از شناسایی دشت لوت (ایران) - فرج ا.. محموی، روژه کک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

10.22059/jhgr.1971.90562

عنوان مقاله [English]

A report on the identification of the Lut Plain (Iran) - Faraj A. Mahmoudi, Roje Kek