زمین شناسی (لوت) آکادمی علوم پاریس 16 مارس 1970 (ژرژکنراد G.Conrad؛ ژاکلین کنراد J . Conrad؛ فرج الله محمودی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

10.22059/jhgr.1971.90563

عنوان مقاله [English]

Geology (Lot) Paris Academy of Sciences March 16, 1970 (George Conrad G. Conrad; Jacqueline Conrad J. Conrad; Farajullah Mahmoudi)