مقدمه ای بر زمین شناسی لوت (فرج ا... محمودی؛ خدیجه اسدیان؛ احمد معتمد)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

10.22059/jhgr.1971.90565

عنوان مقاله [English]

An introduction to the geology of Lut (Faraj A. Mahmoudi; Khadija Asadian; Ahmed Motamed)