دوران چهارم جدید ومزولیتیک آخر (دکتر رین هلد هو کریده؛ دکتر پرویز کردوانی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

10.22059/jhgr.1971.90566

عنوان مقاله [English]

The Fourth New Era and the Late Mesolithic (Dr. Reinheld Ho Karideh; Dr. Parviz Kordavani)