تحلیل تأثیر نوع تعاونی روستا- شهری بر توسعه پایدار منطقه ای(مورد مطالعاتی : تعاونی های فعال خوانسار، استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ایران

2 گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22059/jhgr.2023.349657.1008552

چکیده

از نگاه راهبردی، تعاونی ها به لحاظ کارکرد، شرایط عضویت و نوع گرایش اقتصادی انواع گوناگونی دارد که باید دید ظرفیت ها ، آسیب ها و شرایط هر منطقه برای پذیرش کدام یک مناسب است. از این رو پژوهش حاضر به منظور تحلیل تأثیر نوع تعاونی روستا- شهری بر توسعه پایدار منطقه ای با مطالعه موردی تعاونی های فعال شهرستان خوانسار در استان اصفهان صورت گرفته است. هدف پژوهش، شناخت کارکرد تعاونی موثر بر توسعه منطقه ای است که براساس شاخص های بررسی وضع موجود تعاونی ها، انواع تعاونی ها و کارکرد آن به دست آمده است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و با هدف انجام مطالعه ای کاربردی با بررسی های اسنادی و میدانی انجام شده است. شاخص های این تحقیق با تأکید بر ابعاد مطالعات منطقه ای و تعاونی، با هدف تاثیر مثبت این نهاد بر برنامه ریزی توسعه منطقه ای استخراج شد. در این پژوهش، با روش دلفی و آزمون ضریب هم بستگی با توجه به نظر تعاونگران، شاخص های کلان توسعه منطقه ای یعنی اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و سیاسی به بحث گذاشته شد. در نهایت تحلیل متغیرهای استخراجی از بین 330 تعاونگر فعال شهرستان خوانسار، استان اصفهان، با روش تصادفی سیستماتیک نشان داد که انتخاب تعاونی چند منظوره بهترین نوع تعاونی برای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن منطقه ای است. در بخش تعاونی متغیر قیمت و دلالی با 4/95 و در توسعه منطقه ای متغیر آموزش با 1/90 درصد در بالاترین سطح قرار گرفت که می تواند در برنامه ریزی آینده با تحلیلی سیستمی جهت توسعه پایدار و متوازن منطقه به کمک تعاونی ها برای برنامه ریزان در اولویت باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effect of rural-urban cooperative type on regional sustainable development Case study: active cooperatives of Khansar, Isfahan province

نویسندگان [English]

  • hamideh sadat aghamiri 1
  • zohreh Fanni 2
1 Department of Human and Applied Geography, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Human and Applied Geography, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction

Cooperation as an economy-oriented framework requires a successful spatial development, which is possible in line with regional development. This economic institution is a favorable environment for the promotion of agriculture, which tries to preserve production resources in line with education, and hence its connection with regional development is a development for promotion based on indigenous knowledge. In addition to promotion, environmental investment from Another benefit of cooperation is due to environmental indicators, which with a regional perspective can be in the place of a job-creating activity with high profit. Also, cooperation is a link of economic, social and cultural indicators, and the correct placement of these indicators in the path of its development is one of the other benefits of looking at the environment based on the region to a structure called cooperation. The relationship between cooperation and regional development is problematic, so that the long-term study of cooperation based on environmental factors shows that it is necessary to pay attention to a regional perspective. The present research has been conducted in order to analyze the effect of rural-urban type of cooperative in sustainable regional development with a case study of active cooperatives in Khansar city in Isfahan province. The purpose of this study is to know the type of cooperative effective on the development of the region, which is obtained based on the indicators of the current situation of cooperatives.

Methodology

The main question of this survey was, what type of cooperative is suitable for regional development and with what index can the best type of cooperatives for regional development be recognized? Therefore, the survey was formed with the help of Delphi technique and the analysis of macro indicators of development, i.e. social, economic, political and physical. This study was done with a descriptive-analytical method with the aim of conducting a practical study based on documentary and field studies. Cooperative as a socio-economic institution has an undeniable impact on regional development in order to identify environmental capacities based on which decisions can be made for the future of the region. Therefore, it is recommended to examine the relationship between cooperation and capacities of the regions in line with system analysis and planning for the future of the regions. In this study, using the Delphi method and the correlation coefficient test, according to the opinion of the collaborators, Macro indicators of regional development (economic, social, physical and political) were discussed.

Results and discussion

Finally, the analysis of extracted variables from among 330 active cooperatives in Khansar city of Isfahan province with a systematic random method showed that choosing a multi-purpose cooperative is the best type of cooperative to achieve sustainable and balanced regional development.

Conclusion

The analysis of macro indicators in the two sectors of cooperation and regional development shows that it is not possible to use only one specific type of cooperative in regional development, and in addition, the extracted variables show other macro indicators such as political and physical conditions. They are effective in this situation with a regression percentage of nearly 70. Therefore, considering the importance of paying attention to the ability of multi-purpose cooperatives and what the evidence shows, the best type of cooperative for development at the regional level is the development of multi-purpose cooperatives, and as a result, a description of multi-purpose cooperative companies is presented in this review. The analysis of Delphi technique and the test of the correlation coefficient between macro-indicators that are effective in regional development through cooperatives showed that the economic index has the highest correlation with the variables, but the social index is not without influence, and after the coefficient of 76.95 of the economic index, this index has the highest correlation with the variables. The coefficient is 74.05 and it is in the next percentage with a small difference. In the analysis of the economic index, emphasizing the cooperative sector, the power of the cooperative in price control and brokerage had the highest percentage with 95.4 percent. In the social sector, occupational security was considered with 84.2%, in the political sector, pathological ability was considered with the cooperative sector with 86.4%, and finally, in the physical sector, attention to the spatial standard with the help of the cooperative sector had the highest share with 78%. However, in the analysis of macro indicators in the regional development sector, it was ranked first with 89.2% in the variable economic index of investment based on environmental dimensions. In the social index, the education variable was at the top with 90.1%, in the political index, attention to the strategy variable was at the top with 79.1%, and in the physical part, identification and protection of physical capacity was at the top with 76.2%.

The goals and objectives of multi-purpose cooperative companies are not known and specified in the law of the cooperative sector. Therefore, according to the intention of the legislator, the goals and objectives of the aforementioned companies can be considered as a mixture of the goals and objectives of different cooperative companies, taking into account the type of unit need for which the cooperative company was formed. The conditions of membership in multi-purpose cooperative companies remain silent in the law of the cooperative sector. But it seems that according to the field of operation and geographical area of each of these types of cooperative companies, all important people to be a member of the company can enter the company by buying shares. In such companies, due to the large number of people who want to become a member by receiving services, in contrast to production companies, who must necessarily be employed in the company, everyone can do so without working in the company or having a job. Multi-purpose cooperative companies are formed in two general and special ways. A special multi-purpose cooperative company is a company whose members its founder form, or the founding board of the company chooses members from among volunteers who are eligible for membership in cooperatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooperative
  • urban
  • rural
  • Regional
  • development
آسیابانی، ناصر و کرباسی، علیرضا (1397). نقش اقتصاد تعاونی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران، ایران.
آقایی، علی و اسدی، شراره. (1391). نقش شرکت‌های تعاونی در توسعه اقتصادی و اجتماعی. اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار، دانشگاه بوعلی همدان. ایران.
اختر محقق، مهدی. (1386). جامعه‌شناسی تعاون. تهران: انتشارات رسا.
ارشک، قاسم. (1396). تحلیل و تبیین نقش شرکت‌های تعاونی در توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای. تهران: اداره جهاد کشاورزی استان هرمزگان.
توکلی، جعفر. (1393). شهرنشینی کشاورزان و پیامدهای اجتماعی آن در روستاها (مطالعه موردی: دهستان میربگ جنوبی شهرستان دلفان). فصلنامه پژوهش‌های روستایی، 5(4)، 892-875.
پهلوانی، مصیب، حسین­زاده، رمضان و بندانی خاریکه، حسینعلی. (1400). بررسی اثر سرمایه‌گذاری بخش تعاونی بر اشتغال در راستای سیاست‌های کلی اشتغال. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 9(2)، 272-297.
جبارزاده شیاده، مهدی؛ محبی، محمد؛ کامرانی، احسان و صفایی. محسن. (1396). نقش و جایگاه اقتصاد تعاونی‌ها در برنامه‌ریزی‌های توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: تعاونی‌های صیادی جزیره قشم). فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 8)29(، 17-31.
جمالی، نسیبه و خسروی پور، بهروز. (1395). بررسی نقش تعاونی‌ها در توسعه مناطق روستایی. اولین کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه تهران، ایران.
جمعه پور، محمود. طالبی، محمدعلی. (1390). بررسی نقش تعاونی‌های مرزنشینان در توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی: خراسان جنوبی). فصلنامه تعاون و کشاورزی، 6(22)، 12-1.
حسین نژاد، مهدی؛ حسینی نیا، غلامحسن و وظیفه دوست، حسین. (1399). عوامل کلیدی دیرپایی شرکت‌های تعاونی کارآفرین تحت پوشش صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 9 (34)، 19-34.
حیدری سرابان، وکیل. (1397). تعاونی‌ها و توسعه روستایی. تهران: انتشارات نور علم.
خسروی پور، بهمن؛ برادران. مسعود؛ رواحی نژاد. محمد و مهراب قوچانی، امید. (1393). بررسی اهمیت و نقش شرکت‌های تعاونی در بخش کشاورزی. ماهنامه اجتماعی اقتصادی کار و جامعه، 175.
خزایی، محمد؛ سلیمان پور، عمران و اصغری، حسین. (1398). بررسی جایگاه برنامه‌ریزی منطقه‌ای در روند برنامه آموزشی (مطالعه موردی: دبیران ناحیه 4 شهر مشهد، خراسان رضوی). رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 3(9)، 12-1.
رادان، فاطمه. (1399). تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر در گرایش زنان خانه‌دار به امور تعاون. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 9 (25)، 12-1.
رضوانی، محمدرضا و صحنه، بهمن. (1384). سنجش سطح توسعه‌یافتگی نواحی روستایی با استفاده از روش منطق فازی مطالعه موردی: دهستان‌های شهرستان‌های آق‌قلا و بندر ترکمن. روستا و توسعه، 8(3)، 1-32.
سعیدی. عباس. (1391). مفاهیم بنیادین در برنامه‌ریزی کالبدی فضایی. فصلنامه برنامه‌ریزی کالبدی فضایی، 1(1)، 9-26.
سهیلی، کیومرث، مرادی، سارا و حیدریان، مریم. (1398). نقش تعاونی‌های تولیدی و غیرتولیدی بر کنترل تورم در استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت تعاون در اسلام. مطالعات اقتصاد اسلامی، 11 (2)، 308-273.
زیاری، کرامت اله. (1397). اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
طاهرخانی، مهدی، و حیدری ساربان، وکیل. (1383). نقش تعاونی‌های تولیدی در توسعه مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مشکین‌شهر). پژوهش‌های جغرافیایی، 36(49)، 113-124.
قوام، محمدعلی. (1397).  اصول سیاست خارجی. تهران: انتشارات سمت.
کریم، محمدحسین. (1394). چالش‌های شبکه‌های تعاونی روستایی ایران. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 4 (3)، 12-1.
عبداله زاده، غلامحسین؛ شریف‌زاده، محمدشریف؛ حسینی نیا، غلام حسین و حیدری، علی قلی. (1398). برنامه‌ریزی راهبردی توسعه نظام ترویج تعاون در ایران. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران)، 50(2)، 311-332.
مختاری، اعظم. (1393). امنیت غذایی در ایران راهکارها و موانع. سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی. همدان.
نیک‌سرشت، مهدی؛ دادورخانی، فضیله؛ رستمی، شاه بختی و شوهانی نژاد، معصومه. (1391). تحلیل و ارزیابی شهرهای کوچک در توسعه روستاهای پیرامونی (نمونه موردی: شهرسرابله، شیروان، چرداول ایلام). برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 2 (7)، 64-53.
وزارت جهاد کشاورزی. (1397). جایگاه قانونی حمایت از تشکل‌ها و تعاونی‌ها با تأکید بر حوزه منابع طبیعی. سازمان جنگل‌ها و مراتع. دفتر تشکل‌های مردمی.
 
References
Abdollahzadeh, Gh., Sharifzadeh, M. S., Hosainnia, Gh., & Heydari, A. (2019). Strategic Planning for Development of Cooperative Extension System in Iran. Iranian Journal Of Agricutural Economics And Development Research, 50(2), 311-332. [In Persian].
Africa Institute. (2012). Cooperation development and land use planning dynamic in sub-Sahara. Johannesburg university.
Aghaei, A. & Asadi, Sh. (2012). The role of cooperative companies in economic and social development. The first national conference on agriculture in difficult environmental conditions, Bo Ali University, Hamedan, Iran. [In Persian].
Akhtar Mohaghegh, M. (2006). Cooperative Sociology. Rasa Pub. [In Persian].
Arshak, Q. (2017). Analysis and explanation of the role of cooperative companies in sustainable and balanced regional development. Hormozgan Province, Agricultural Jihad Administration. www.hormozgan-agri-jahad.com [In Persian].
Asiabani, N., Carbasi, A. )2018(. The role of cooperative economy in Iranian Islamic model of progress. The second conference on the Iranian Islamic model of progress, Tehran, Iran. [In Persian].
FAO. (2012). the state of food insecurity in the world. annual goal report. FAO report. Rome, Italy. www.fao.org
Gurav, A. (2020). Role of Cooperative Sector in Rural Development. Shivaji University, Kolhapur. https://www.researchgate.net/publication/339738339
Heydari Saraban,V. (2018). Cooperatives and rural development. Noor Alam Pub. [In Persian].
Hosseinnejad, M., Hosseininia, Gh., & Vazifehdust, H. (2020). Key factors of sustainability of entrepreneurial cooperative companies covered by cooperative investment guarantee fund. Journal of Cooperation and Agriculture, 9(34), 19-34. [In Persian].
ILO. (2015). Cooperatives Unit Enterprises Department.International Labour Organization route des Morillons CH-1211 Geneve 22. www.ilo.org/coop coop@ilo.org.
Jabarzadeh Shiadeh, S. M., Mohebi, M., Kamrni, A., & Safaie. M., (2016). The role and economic position of cooperatives in sustainable rural development planning (case study: fishing cooperatives of Qeshm Island). Journal of Geography and Regional Planning, 8(29), 17-31. dor: 20.1001.1.22286462.1396.8.1.2.5 [In Persian].
Jamali, N., & Khosravipour, B. (2015). Examining the role of cooperatives in the development of rural areas. The first national research conference in agricultural sciences, Natural Resources and Environment. University of Tehran, Iran. [In Persian].
Jomepour, M., & Talebi, M. (2011). Investigating the role of border dwellers' cooperatives in regional development (case study: South Khorasan). Quarterly of cooperation and agriculture, 6(22), 1-12. [In Persian].
Kareem, M. (2014). Challenges of rural cooperative networks in Iran. Journal of Space Economy and Rural Development, 4(3), 1-12. [In Persian].
Khazaei, M., Soleymanpour, O. & Asghari, H. (2019). Examining the place of regional planning in the process of educational program (case study: teachers of the 4th district of Mashhad, Razavi Khorasan). New research approaches in management and accounting, 3(9), 1-12. [In Persian].
Khosravipour, B., Baradaran. M., Ravahineghad, M., & Mehrab Ghochani, O. (2014). Investigating the importance and role of cooperative companies in the agricultural sector. Labor and Society Social Economic Monthly, 175. [In Persian].
Long, Z. (2022). Urban and Regional Cooperation and Development. Challenges and Strategies for the Planning and Development of the Guangdong–Macao Intensive Cooperation Zone in Hanging Island. Springer Briefs in Geography. ISSN 2211-4173 (electronic).
Ministry of Agriculture. (2018). The legal status of supporting organizations and cooperatives with an emphasis on natural resources. Organization of forests and pastures. People's Organizations Office. www.maj.ir. [In Persian].
Mohammed, Nuredin. Wan Lee, Byeong. (2015). Role of Cooperatives in Rural Development, the Case of South Nations Nationalities and People Region, Ethiopia. Science Journal of Business and Management. ISSN: 2331-0634. (http://www.sciencepublishinggroup.com/j/sjbm).
Mukhtari A. (2013). Food security in Iran, solutions and obstacles. The third national conference of food science and industry. Hamedan. [In Persian].
Nik Sarasht, M., Dadvarkhani, F., Rostami, Sh., & Shohanineghad, M. (2012). Analysis and evaluation of small towns in the development of peripheral villages (case example: Shahr Sarableh, Shirvan, Cherdavel, Ilam). Scientific Research Quarterly Journal of Regional Planning, 2(7), 53-64. [In Persian].
Radan, F. (2020). Analysis of social and cultural factors influencing the tendency of housewives to cooperate. Cooperative and Agriculture Quarterly, 9 (35), 1-12. [In Persian].
Rezvani, M., & Sahneh, B. (2015). Measuring the level of development of rural areas with the fuzzy logic method, a case study: the villages of Agh Qola and Bandar Turkman counties, Golestan province. Rural Research Quarterly, 8(3), 1-32. [In Persian].
Pahlavani, M., Hosseinzadeh R., & Bandani Kharikeh H. (2021).Investigating the effect of cooperative sector investment on employment in general employment policies. Strategic and Macro Policy Quarterly, 9(2), 272-297. doi:  10.30507/JMSP.2021.232311.2071 [In Persian].
Qavam, M. (2017). Principles of foreign policy. Tehran: Samt Pub. 422 p. [In Persian].
Saidi A. (2016). Basic concepts in spatial physical planning. Spatial-Physical Planning Quarterly, 1(3), 1-12. [In Persian].
Sohaili, K., Moradi, S., & Heidarian. M. (2016). The role of productive and non-productive cooperatives in controlling inflation in Kermanshah province, emphasizing the importance of cooperatives in Islam. Islamic economic studies, 11(2), 273-308. [In Persian].
Taherkhani, M. Heydari Saraban, V. (2013). The role of production cooperatives in the development of rural areas. Meshkin Shahr city. Geographical Research Quarterly, 49, 113-124. [In Persian].
Tavakoli, J. (2013). Urbanization of farmers and its social consequences in villages (Case study: South Mirbeg village, Delfan city, Central province). Rural Research Quarterly, 5(4), 875-892. DOI:  10.22059/JRUR.2015.53429. [In Persian].
Tomaney and krawchenko. (2019). Regional planning and rural development. DOI: 10.4324/9781315102375-18. Publisher: Routledge Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registered office: 5 Howick Place, London SW1P 1WG, UK.
Ziari, K. (2017). Principles and methods of regional planning. Tehran University Pub. [In Persian].