تحلیل تأثیر نوع تعاونی روستا- شهری بر توسعه پایدار منطقه ای(مورد مطالعاتی : تعاونی های فعال خوانسار، استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکترا

2 دانشگاه شهید بهشتی، دکترای جغرافیای شهری

10.22059/jhgr.2023.349657.1008552

چکیده

از نگاه راهبردی، تعاونی ها به لحاظ کارکرد، شرایط عضویت و نوع گرایش اقتصادی انواع گوناگونی دارد که باید دید ظرفیت ها ، آسیب ها و شرایط هر منطقه برای پذیرش کدام یک مناسب است. از این رو پژوهش حاضر به منظور تحلیل تأثیر نوع تعاونی روستا- شهری بر توسعه پایدار منطقه ای با مطالعه موردی تعاونی های فعال شهرستان خوانسار در استان اصفهان صورت گرفته است. هدف پژوهش، شناخت کارکرد تعاونی موثر بر توسعه منطقه ای است که براساس شاخص های بررسی وضع موجود تعاونی ها، انواع تعاونی ها و کارکرد آن به دست آمده است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و با هدف انجام مطالعه ای کاربردی با بررسی های اسنادی و میدانی انجام شده است. شاخص های این تحقیق با تأکید بر ابعاد مطالعات منطقه ای و تعاونی، با هدف تاثیر مثبت این نهاد بر برنامه ریزی توسعه منطقه ای استخراج شد. در این پژوهش، با روش دلفی و آزمون ضریب هم بستگی با توجه به نظر تعاونگران، شاخص های کلان توسعه منطقه ای یعنی اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و سیاسی به بحث گذاشته شد. در نهایت تحلیل متغیرهای استخراجی از بین 330 تعاونگر فعال شهرستان خوانسار، استان اصفهان، با روش تصادفی سیستماتیک نشان داد که انتخاب تعاونی چند منظوره بهترین نوع تعاونی برای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن منطقه ای است. در بخش تعاونی متغیر قیمت و دلالی با 4/95 و در توسعه منطقه ای متغیر آموزش با 1/90 درصد در بالاترین سطح قرار گرفت که می تواند در برنامه ریزی آینده با تحلیلی سیستمی جهت توسعه پایدار و متوازن منطقه به کمک تعاونی ها برای برنامه ریزان در اولویت باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effect of rural-urban cooperative type on regional sustainable development Case study: active cooperatives of Khansar, Isfahan province

نویسندگان [English]

  • hamideh sadat aghamiri 1
  • zohreh Fanni 2
1 دانشگاه شهید بهشتی تهران
2 Associate Prof., Human Geography & Spatial Planning Department, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction

Cooperation as an economy-oriented framework requires a successful spatial development, which is possible in line with regional development. This economic institution is a favorable environment for the promotion of agriculture, which tries to preserve production resources in line with education, and hence its connection with regional development is a development for promotion based on indigenous knowledge. In addition to promotion, environmental investment from Another benefit of cooperation is due to environmental indicators, which with a regional perspective can be in the place of a job-creating activity with high profit. Also, cooperation is a link of economic, social and cultural indicators, and the correct placement of these indicators in the path of its development is one of the other benefits of looking at the environment based on the region to a structure called cooperation. The relationship between cooperation and regional development is problematic, so that the long-term study of cooperation based on environmental factors shows that it is necessary to pay attention to a regional perspective. The present research has been conducted in order to analyze the effect of rural-urban type of cooperative in sustainable regional development with a case study of active cooperatives in Khansar city in Isfahan province. The purpose of this study is to know the type of cooperative effective on the development of the region, which is obtained based on the indicators of the current situation of cooperatives.

Methodology

The main question of this survey was, what type of cooperative is suitable for regional development and with what index can the best type of cooperatives for regional development be recognized? Therefore, the survey was formed with the help of Delphi technique and the analysis of macro indicators of development, i.e. social, economic, political and physical. This study was done with a descriptive-analytical method with the aim of conducting a practical study based on documentary and field studies. Cooperative as a socio-economic institution has an undeniable impact on regional development in order to identify environmental capacities based on which decisions can be made for the future of the region. Therefore, it is recommended to examine the relationship between cooperation and capacities of the regions in line with system analysis and planning for the future of the regions. In this study, using the Delphi method and the correlation coefficient test, according to the opinion of the collaborators, Macro indicators of regional development (economic, social, physical and political) were discussed.

Results and discussion

Finally, the analysis of extracted variables from among 330 active cooperatives in Khansar city of Isfahan province with a systematic random method showed that choosing a multi-purpose cooperative is the best type of cooperative to achieve sustainable and balanced regional development.

Conclusion

The analysis of macro indicators in the two sectors of cooperation and regional development shows that it is not possible to use only one specific type of cooperative in regional development, and in addition, the extracted variables show other macro indicators such as political and physical conditions. They are effective in this situation with a regression percentage of nearly 70. Therefore, considering the importance of paying attention to the ability of multi-purpose cooperatives and what the evidence shows, the best type of cooperative for development at the regional level is the development of multi-purpose cooperatives, and as a result, a description of multi-purpose cooperative companies is presented in this review. The analysis of Delphi technique and the test of the correlation coefficient between macro-indicators that are effective in regional development through cooperatives showed that the economic index has the highest correlation with the variables, but the social index is not without influence, and after the coefficient of 76.95 of the economic index, this index has the highest correlation with the variables. The coefficient is 74.05 and it is in the next percentage with a small difference. In the analysis of the economic index, emphasizing the cooperative sector, the power of the cooperative in price control and brokerage had the highest percentage with 95.4 percent. In the social sector, occupational security was considered with 84.2%, in the political sector, pathological ability was considered with the cooperative sector with 86.4%, and finally, in the physical sector, attention to the spatial standard with the help of the cooperative sector had the highest share with 78%. However, in the analysis of macro indicators in the regional development sector, it was ranked first with 89.2% in the variable economic index of investment based on environmental dimensions. In the social index, the education variable was at the top with 90.1%, in the political index, attention to the strategy variable was at the top with 79.1%, and in the physical part, identification and protection of physical capacity was at the top with 76.2%.

The goals and objectives of multi-purpose cooperative companies are not known and specified in the law of the cooperative sector. Therefore, according to the intention of the legislator, the goals and objectives of the aforementioned companies can be considered as a mixture of the goals and objectives of different cooperative companies, taking into account the type of unit need for which the cooperative company was formed. The conditions of membership in multi-purpose cooperative companies remain silent in the law of the cooperative sector. But it seems that according to the field of operation and geographical area of each of these types of cooperative companies, all important people to be a member of the company can enter the company by buying shares. In such companies, due to the large number of people who want to become a member by receiving services, in contrast to production companies, who must necessarily be employed in the company, everyone can do so without working in the company or having a job. Multi-purpose cooperative companies are formed in two general and special ways. A special multi-purpose cooperative company is a company whose members its founder form, or the founding board of the company chooses members from among volunteers who are eligible for membership in cooperatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooperative
  • urban
  • rural
  • Regional
  • development

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402
  • تاریخ دریافت: 23 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 31 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 13 اردیبهشت 1402