تدوین الگوی شهر بیوفیلیک در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22059/jhgr.2023.351118.1008565

چکیده

رشد روز افزون توسعه شهرها و بهره‌کشی از زمین و طبیعت امروزه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بشری شده است. این روند در دهه‌های اخیر باعث شد تا جریان‌های جدیدی در خصوص حفاظت از محیط زیست، توسعه پایدار و مباحثی همچون رد پای اکولوژیک، بهینه‌سازی در مصرف انرژی و روی آوری به انرژی‌های نو و تجدید پذیر مطرح شود. از آنجا که این موضوعات به طور اخص به شهر و شهرسازی مربوط می‌شد، خیلی زود اندیشمندان شهری و برنامه ریزی شهری را نیز دغدغه مند ساخت. به طوریکه سیل عظیمی از تحقیقات در خصوص توسعه پایدار شهری و مباحثی از این دست صورت گرفت. یکی از این نظریه‌ها که علاوه بر وجه محیطی آن به ویژگی های ذهنی انسان نیز توجه بسیاری داشته است، نظریه شهر بیوفیلیک بوده است. از اینرو هدف مقاله حاضر تدوین الگوی شهر بیوفیلیک اصفهان براساس شاخص های مستخرج از مطالعات جهانی در خصوص شهر بیوفیلیک بوده است. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی است و برای شناسایی پهنه‌ها(یا محلات) مستعد توسعه بیوفیلیک در شهر اصفهان از مدل های آماری و گرافیک مبنا، خوشه‌بندی و تحلیل عاملی در تلفیق با محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش در مرحله اول الگوی خاص شهر بیوفیلیک برای شهر اصفهان نشان می دهد که به طور کلی راهبردهایی را در بستر مکانی شهر اصفهان پیشنهاد می‌دهد. در مرحله دوم رتبه بندی محلات شهری از منظر شهر بیوفیلیک مشخص کرده است و در مرحله سوم خوشه بندی محلات شهر اصفهان بر اساس اصل همگنی در ویژگی های بیوفیلیک است که محلات شهر اصفهان را به 10 خوشه تقسیم بندی شده است. نتایج نشان می دهد محدوده های ناژوان و محله‌های نقش جهان، چرخاب، عباس آباد از نظر ویژگی های شهر بیوفیلیک از سایر محدوده ها برخوردارتر و هماهنگ تر هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compilation of biophilic city model in Isfahan city

نویسندگان [English]

  • vahid mahdavin mahdavin 1
  • Faryad Parhiz 2
1 Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Isfahan Art University, Isfahan, Iran
2 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Geographical Sciences and Planning, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
In recent decades, the increasing development of cities and exploitation of land and nature has led to new currents regarding environmental protection, sustainable development, and topics such as ecological footprint and optimization of energy consumption. So there was a huge flood of research about sustainable urban development and such discussions. One of these theories, which, in addition to its environmental aspect, has also paid much attention to human mental characteristics, is the biophilic city theory. Therefore, according to the current situation of Isfahan in terms of greenery, lack of water, pollution, and other environmental problems, it seems to consider a model for the city of Isfahan that can save this city from the current crises and lead it to health. Moreover, promoting well-being is necessary and necessary. Therefore, using the biophilic urban development method can be a suitable solution to deal with the problem of being away from nature and its negative consequences in Isfahan. Thus, this article aimed to compile the biophilic city model of Isfahan based on the indicators extracted from global studies.
 
Methodology
The research method of this article is applied in terms of objective and descriptive-analytical in terms of method. All the areas (or urban areas) are considered as the statistical population of the research. In this research, in cases where the information cannot be extracted from the existing maps, the statistical population representing the urban areas, which is the citizens of Isfahan living in the urban areas, is considered. The statistical sample was used through a simple random cluster sampling method, which is a statistical sample of 394 citizens of Isfahan, whose opinions about the characteristics of the biophilic city in their neighborhood are measured through a questionnaire. In this research, Cronbach's alpha is used to measure reliability, and jury techniques are used to measure validity. It should be noted that the reliability of the Likert scale with a coefficient of about 0.75 has been considered acceptable by the researchers.
 
Results and discussion
 In order to understand the requirements and infrastructure needed to create a biophilic pattern in the neighborhoods of Isfahan city, it is necessary to determine what score each neighborhood gets from the point of view of biophilic characteristics, or in general, which characteristics are stronger and which are weaker. Then from the understanding of this importance, it is now necessary to decide for each neighborhood whether it should work on eliminating the weak points or promoting and developing the strong ones. Infrastructural measures are better to take place at the level of areas larger than the neighborhood, so dividing the city of Isfahan into several homogeneous areas is necessary. In this regard, 37 layers of information have been obtained and integrated. An integrated map of the evaluation of the city of Isfahan has been obtained concerning biophilic indicators separated by localities.
First cluster; the neighborhoods in the first cluster are considered the best neighborhoods in terms of biophilic city characteristics.
Second cluster; the neighborhoods that are placed in the second cluster have a good situation in terms of the indicators loaded in the first and third factors, but the situation is unfavorable in the rest of the indicators.
Third cluster; the localities that are placed in the third cluster have a good situation in terms of the indicators loaded in the fourth and seventh factors, but the situation is unfavorable in other indicators.
Fourth cluster; the neighborhoods that are placed in the fourth cluster have a good situation in terms of the indicators loaded in the third, fourth and fifth factors, but the situation is unfavorable in other indicators.
Fifth cluster; the neighborhoods that are placed in the fifth cluster have a good situation in terms of the indicators loaded in the first and fourth factors, but the situation is unfavorable in other indicators.
Sixth cluster; the neighborhoods that are placed in the sixth cluster have a good situation in terms of the indicators loaded in the third and fourth factors, but the situation is unfavorable in other indicators.
Seventh cluster; the neighborhoods that are placed in the seventh cluster have a good situation in terms of the indicators loaded in the first, third and sixth factors, but the situation is unfavorable in other indicators.
Eighth cluster; the neighborhoods that are placed in the eighth cluster have a favorable situation only in terms of the indicators loaded in the third factor, and the situation is unfavorable in other indicators.
Ninth cluster; the neighborhoods that are placed in the ninth cluster have a good situation in terms of the indicators loaded in the third and fifth factors, but the situation is unfavorable in other indicators.
Tenth cluster; the localities that are placed in the tenth cluster have a favorable situation only in terms of the indicators loaded in the third factor, and the situation is unfavorable in other indicators
 
Conclusion
The results showed that the areas of Najwan and the neighborhoods of Naqsh Jahan, Charkhab, and Abbas Abad are more harmonious than other areas in terms of the characteristics of the biophilic city. Also, the clustering of neighborhoods in Isfahan has been divided into 10 clusters based on the principle of homogeneity in the characteristics of biophilic urban development. This document can be used as a support system for decision-making and design in two scales for plans and programs. First, on a strategic scale, it is possible to consider the localities within a cluster to be the same and adopt unique strategies and policies. Second, on the scale of local design, in such a way that it specifies the strengths and weaknesses of each cluster and its localities, and the design in each locality should move towards which or which categories of biophilic city criteria to overcome the weaknesses. Solve or take advantage of strengths and potentials.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
Authors contributed equally to the conceptualization and writing of the article. All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work declaration of competing interest none.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
 We are grateful to all the scientific consultants of this paper
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • biophilic
  • Biophilic city
  • Biophilic design
  • neighborhoods
  • Isfahan
حکمت نیا، حسن و موسوی، میرنجف. (1385). ک‍ارب‍رد م‍دل در ج‍غ‍راف‍ی‍ا ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ب‍رنام‍ه‌ری‍زی ش‍ه‍ری و ن‍اح‍ی‍ه‌ای. چاپ اول، انتشارات علم نوین: یزد.
 
References
Alaskary Abdali. A., & Alrobaee. Tuqa R. (2022). Identifying and Measuring Biophilic Planning Indicators in Riverside Neighborhoods. Civil Engineering Journal, 8(1), 33-44. DOI: http:// dx.doi.org/10.28991/CEJ-2022-08-01-03.
Hekmatnia, H., & Mousavi, M. (2006). Model application in geography with emphasis on urban and regional planning. Edition 1, Alam Navin Publications: Yazd. [In Persian]
Arof, K Z M., Ismail, S., Najib, N. H., Amat, R. C., & Ahmad, N. H. B. (2020). Exploring Opportunities of Adopting Biophilic Cities Concept into Mixed-Use Development Project in Malaysia. Earth and Environmental Science, 409(1),1-10. DOI: 10.1088/1755-1315/409/1/012054.
Beatley. T. (2011). Biophilic cities: Integrating nature into urban design and planning. Washington. DC: Island Press.
Beatley, T. (2016). Biophilic Cities and Urban Resilience. In: Handbook of Biophilic City Planning and Design. Island Press. Washington, DC. DOI:10.5822/978-1-61091-621-9.
Beatley, T. (2017). Biophilic Cities and Healthy Societies. Urban Planning, 2 (4), 1–4. DOI:10.17645/up.v2i4.1054.
Beatley, T., & Newman, P­. (2013). Biophilic Cities Are Sustainable. Resilient Cities Sustainability, 5(1), 3328-45. DOI:10.3390/su5083328.
Berman, M. G., Jonides, J., & Kaplan. S. (2012). The cognitive benefits of interacting with nature. Psychological Science, 19(12), ­1207–1212. ‌DOI:10.1111/j.1467-9280.2008.02225.x.
Bratman, G. N., Hamilton, J. P., Hahn, K. S., Daily, G. C., & Gross, J. J. (2015). Nature experience reduces rumination and subgenual prefrontal cortex activation. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(28), 8567–8572.  DOI: 10.1073/pnas.1510459112.
Ebrahimpour, M. (2020). Proposing a Framework of Biophilic Design Principles in Hot and Arid Climate of Iran by Using Grounded Theory. Civil and Environmental Engineering, 16(1), 71-78. DOI:10.2478/cee-2020-0008.
 Fred. A.L., & Lourenco. A. (2008). Cluster Ensemble Methods: from Single Clusterings to Combined Solutions. Studies in Computational Intelligence (SCI), 126, 3-30. DOI:10.1007/978-3-540-78981-9-1.
Ghorab, H K El., & Shalaby. H A. (2016). Eco and Green cities as new approaches for planning and developing cities in Egypt Alexandria Eng. J, 55 495–503. DOI: 10.1016/j.aej.2015.12.018.
Hoppner, F., Kalwon, F., & Ruse, RK. (1999). Fuzzy Cluster Analysis. Methods for Classification, Data Analysis and Image Recognition. Wiley & sons.
Kellert, S. J., Heerwagen, M., & Mador, eds. (2008). Biophilic Design: the Theory, Science, and Practice of Bringing Buildings to Life. Hoboken, NJ: John Wiley. ISBN: 978-0-470-16334-4.
Nasreldin, R., & Abdelfattah, D. (2020). Toward Biophilic Egyptian Cities. The Case of New Administrative Capital in Egypt. Journal of Urban Research, 35(1), 121–136. DOI: 10.21608/jur.2020.81521.
Newman, P., & Kenworthy, J.R. (1999). Sustainability and Cities: overcoming automobile dependence. Island Press. Washington DC. ISBN:9781559636605.
Newman, P., & Matan, A. (2012). Human Health and Human Mobility. Current Opinion in Environmental Sustainability, 4(4), 420–426.  DOI:10.1016/j.cosust.2012.08.005.
Nkubiyaho, B. (2020). The concept of biophilic city and biophilic design. A Global Journal of Innovation in Urban Nature. ­1(November). DOI:10.13140/RG.2.2.23953.25449.
Pedersen Zari, M. (2019). Understanding and designing nature experiences in cities: a framework for biophilic urbanism. Cities & Health, 1(1), 1-12. DOI:10.1080/23748834.2019.1695511.
Reeve, A., Desha, C. K., Hargroves, K., Hargreaves, D. & Newman, P. (2012). Informing healthy building design with biophilic urbanism design principles: a review and synthesis of current knowledge and research. Paper presented for the Healthy Buildings 2012 Conference, Brisbane. 8-12 July.
Russo, A., & Cirella, G. T. (2017). Biophilic Cities : Planning for Sustainable and Smart Urban Environments. Smart Cities Movement in BRICS, 1(1), 153–159. ISBN: 978-81-86818-29-9.
Salingaros, N A. (2015). Biophilia and healing environments: healthy principles for designing the built world. New York: Terrapin Bright Green LLC.
Wilson, E. O. (1984). The Human Bond with Other Species. In Cambridge. MA. USA: Harvard. Harvard University Press.
Xue, F., Gou, Z., Lau, S S-Y., Lau, S-K., Chung, K-H., & Zhang, J. (2019). From Biophilic Design to Biophilic Urbanism: Stakeholders Perspectives. Journal of Cleaner Production,  V. 211, 1444-1452. DOI:10.1016/j.jclepro.2018.11.277.
Zelenski. J. M., Dopko. R. L., & Capaldi, C. A. (2015). Cooperation is in our nature: Nature exposure may promote cooperative and environmentally sustainable behavior. Journal of Environmental Psychology, V. 42, 24–31.  DOI:10.1016/j.jenvp.2015.01.005.