رویکرد حق به شهر و تغییرات کاربری زمین شهری راهی به سوی شهر پایدار و عادلانه (مطالعه موردی:کلانشهر تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور یزد

10.22059/jhgr.2023.349726.1008551

چکیده

تغییرات کاربری‌زمین‌شهری در کلانشهرهای جهان‌سوم با مدیریت و برنامه‌ریزی ناموفق به نفع مالکان و توسعه‌گران در حال اتفاق است و منجر به ناپایداری و ناعادلانه شدن فضای شهری شده‌است. مطالعات موجود بیشتر به نمایش فضایی تغییرات، علل، پیش‌ران‌ها و فرایندها و ساختارهای این تغییرات پرداخته و کمتر این مطالعات با رویکرد تجویزگرایانه به راه‌حلی برای عادلانه و پایدار شدن این تغییرات پرداخته ‌اند. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل تجویزی مبتنی بر رویکرد حق‌به‌شهر برای تغییرات کاربری‌زمین‌شهری در کلانشهرهای جهان‌سوم (مطالعه‌موردی:کلانشهر تهران) است که بتواند در طرح‌ها و برنامه‌های شهری به صورت تجویزی، راه‌حلی برای آثار منفی تغییرات کاربری زمین‌شهری ارائه دهد. در این پژوهش مبتنی بر راهبرد کیفی، از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و برای گردآوری داده‌ها از روش اسنادی و کتابخانه‌ای استفاده شده‌است. در ارائه مدل تجویزی از تحلیل‌محتوای کیفی استفاده شده و تجویزهای مناسب از این رویکرد برای هرکدام از عوامل موثر بر تغییرات ‌کاربری‌زمین‌شهری استخراج شده و با روش تحلیل تماتیک مدل تجویزی ارائه شده است. مدل تجویزی ارائه شده نشان می‌دهد که تجویزهای منبعث از رویکرد حق‌به‌شهر برای عوامل و شاخص‌های موثر بر تغییرات کاربری‌زمین می‌تواند از آثار کالایی‌شدن فضا کم کرده و شرایط را برای زایاشدن فضا مناسب‌تر ‌کند و طی این فرایندها شهر به اجتماعی‌شدن‌فضا و افزایش قدرت اقتصادی بخش‌عمومی نزدیک‌تر می‌شود. تحقق این دو نتیجه شرایط را برای ایجاد شهری عادلانه و پایدار محیا می‌گرداند. مدل تجویزی ارائه شده با سیستم استنتاج فازی اعتبارسنجی شده که متخصصان اذعان داشتند که این مدل از لحاظ معیارهای مورد مطالعه از سطح قابل‌قبولی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Right to the city approach and urban land use change A way to a sustainable and just city (Case Study: Tehran city)

نویسندگان [English]

  • kazem Borhani 1
  • shiva Esmaeili 2
1 Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Geography and urban planning university of payam nor Yazd
چکیده [English]

Right to the city approach and urban land use change

A way to a sustainable and just city

Introduction

urban land use changes are taking place in third world metropolises with unsuccessful management and planning in favor of owners and developers and have led to instability and unfairness of the urban space. The existing studies mostly show the spatial representation of the changes, causes, drivers and processes and structures of these changes, and less of these studies, with a prescriptive approach, deal with a solution to make these changes fair and sustainable. The purpose of this research is to use the principles of the right-to-the-city approach as a trans structuralist approach in order to present a solution-oriented prescriptive model on the issue of urban land use changes centered on Tehran metropolis. In fact, after analyzing and explaining the causes and drivers of land use changes in third world cities (centered on Tehran metropolis), there is a need to use a prescriptive approach (the right to the city approach), a suitable solution for plans Provide an urban strategy in line with urban land use changes. The right to the city, as one of the rights of citizens, which is the result of their social relations and urban life, goes far beyond individual freedoms and access to city facilities. In this research, in order to provide a prescriptive model of urban land use changes based on the right-to-city approach, the factors affecting urban land use changes are calculated and the prescription of the right-to-city approach for each of these factors is one of the principles of this statistical approach. to be Finally, a coherent theoretical prescriptive model has been presented, the use of which theoretically prevents damage to the city and is in line with a sustainable and just city.

Methodology

In this research based on qualitative strategy, the descriptive-analytical research method has been used to conduct the research. In order to present the effective factors on changes in urban land use, the method of review and content analysis of resources has been used. In order to collect the information needed for the theoretical basis of the research and in order to extract the effective factors on the land use changes as well as the prescriptions of the right to the city approach, documentary and library methods and the review of the latest scientific articles and relevant original books have been used.

Result and discussion

In realizing the ideal of the right to the city, the share of agents also changes. It has been analyzed and according to the facts of the economic-political-spatial approach, the role of government and capital in urban changes is more prominent than other factors, but from the point of view of the right to the city, the contribution of the social factor should be greater than the contribution of the political factor. According to the principles of the right-to-the-city approach, the prescriptions of this approach have been extracted for each of the factors affecting urban land use changes. The right-to-the-city approach based on these prescriptions for land use changes is in pursuit of a just and sustainable city and claims that if in the plans and programs Urban authorities should act according to these regulations regarding the factors affecting land use changes (including social, economic, political and physical), land use changes will move towards fair and sustainable. Fair and sustainable land use changes lead to the generation of urban space. The increase in the added value of space resulting from the generation of space leads to the fair distribution of city costs and benefits among citizens, and this leads to the increase of the economic power of the public sector and finally the implementation of the right to the city for citizens. Increasing participation of citizens in decision-making leads to an increase in the share of the lower classes of the society in the space and this leads to the socialization of the space. The socialization of the space also leads to the implementation of the right to the city for the citizens.

Conclusion

The right-to-the-city approach, as a post-structuralist approach, assigns a right to citizens that goes beyond equality in enjoying urban benefits and asserts the right to change the city by the hands of the citizens in line with their own change. The purpose of this research is to present a prescriptive model based on the right to the city approach for urban land use changes, which can provide a solution for urban land use changes in urban plans and programs in a prescriptive manner, which other land use changes not only It should be done by the citizens, but its benefits should be for all the citizens living in the city and the benefits of urban changes should not only include the owners and developers, and finally a fair and sustainable city will be created with the participation of the citizens and for the benefit of the citizens. In this regard, the prescriptions in charters and scientific texts related to the right-to-the-city approach were calculated based on factors affecting urban land use changes and presented in the form of a prescription model. The results of this research show that the prescriptions from the right-to-the-city approach for the factors and indicators affecting land use changes prevent the commodification of space and lead to the creation of space, and finally, in a process, two main results will be achieved. which includes the socialization of space and increasing the economic power of the public sector. The realization of these two results actually provides the conditions for creating a fair and sustainable city. The presented model based on the right-to-the-city approach was validated with the fuzzy inference system, and the experts acknowledged that the presented model has an acceptable level in terms of the criteria of consistency with the approach, proportionality, effectiveness and efficiency, legitimacy and continuity, and the ability to measure.

Keyword: Urban land use changes, right to the city, sustainable city, just city

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban
  • land
  • use
  • changes
  • right