نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم زاده، عیسی تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی روستا - شهر گلوگاه بابل با استفاده از GIS [42(71، بهار 1389)، شماره 71، 1389، صفحه 1-18]
 • اصغری لفمجانی، صادق بررسی تطبیقی اثرات کاهش آب هیرمند بر فعالیت های کشاورزی در روستاهای سیستان [42(71، بهار 1389)، شماره 71، 1389، صفحه 49-65]
 • اطاعت، جواد تمرکز زدایی و توسعه پایدار در ایران [42(71، بهار 1389)، شماره 71، 1389، صفحه 89-106]

ت

 • تیشه بار، ماندانا مطالعه تطبیقی رهیافت های امنیت انرژی چین و ژاپن در آسیای مرکزی [42(71، بهار 1389)، شماره 71، 1389، صفحه 123-140]
 • تقوایی، مسعود تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی، با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره و شبکه‎های عصبی [42(71، بهار 1389)، شماره 71، 1389، صفحه 107-121]

ح

 • حبیب ا... زاده، کاظم تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی روستا - شهر گلوگاه بابل با استفاده از GIS [42(71، بهار 1389)، شماره 71، 1389، صفحه 1-18]
 • حسینی، علی سنجش کیفیت و ظرفیت گردشگری شهری بر اساس الگوی رفتاری گردشگران و جامعه میزبان، نمونه موردی : شهر اصفهان [42(71، بهار 1389)، شماره 71، 1389، صفحه 67-87]

ر

 • رحمانی فضلی، عبدالرضا بررسی تطبیقی اثرات کاهش آب هیرمند بر فعالیت های کشاورزی در روستاهای سیستان [42(71، بهار 1389)، شماره 71، 1389، صفحه 49-65]
 • رشیدی، مصطفی سنجش کیفیت و ظرفیت گردشگری شهری بر اساس الگوی رفتاری گردشگران و جامعه میزبان، نمونه موردی : شهر اصفهان [42(71، بهار 1389)، شماره 71، 1389، صفحه 67-87]
 • رمضان زاده لبسویی، مهدی نگرش و گرایش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در نواحی روستایی، نمونه مورد مطالعه: دهستان گلیجان، شهرستان تنکابن [42(71، بهار 1389)، شماره 71، 1389، صفحه 35-48]

ز

 • زیاری، کرامت ا... تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی، با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره و شبکه‎های عصبی [42(71، بهار 1389)، شماره 71، 1389، صفحه 107-121]
 • زنگی آبادی، علی تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی، با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره و شبکه‎های عصبی [42(71، بهار 1389)، شماره 71، 1389، صفحه 107-121]

س

 • سیف الدینی، فرانک سنجش کیفیت و ظرفیت گردشگری شهری بر اساس الگوی رفتاری گردشگران و جامعه میزبان، نمونه موردی : شهر اصفهان [42(71، بهار 1389)، شماره 71، 1389، صفحه 67-87]

ش

 • شعبانی فرد، محمد سنجش کیفیت و ظرفیت گردشگری شهری بر اساس الگوی رفتاری گردشگران و جامعه میزبان، نمونه موردی : شهر اصفهان [42(71، بهار 1389)، شماره 71، 1389، صفحه 67-87]

ض

 • ضیاء توانا، محمد حسن بررسی تطبیقی اثرات کاهش آب هیرمند بر فعالیت های کشاورزی در روستاهای سیستان [42(71، بهار 1389)، شماره 71، 1389، صفحه 49-65]

ط

 • طالب، مهدی برنامه ریزی تعاملی گردشگری روستایی با رهیافت ارزیابی مشارکتی روستاییT مورد مطالعه روستای وکیل آباد «سردابه» [42(71، بهار 1389)، شماره 71، 1389، صفحه 19-34]

ع

 • علیقلی زاده فیروز جایی، ناصر نگرش و گرایش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در نواحی روستایی، نمونه مورد مطالعه: دهستان گلیجان، شهرستان تنکابن [42(71، بهار 1389)، شماره 71، 1389، صفحه 35-48]

ق

 • قدمی، مصطفی نگرش و گرایش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در نواحی روستایی، نمونه مورد مطالعه: دهستان گلیجان، شهرستان تنکابن [42(71، بهار 1389)، شماره 71، 1389، صفحه 35-48]

ک

 • کولایی، الهه مطالعه تطبیقی رهیافت های امنیت انرژی چین و ژاپن در آسیای مرکزی [42(71، بهار 1389)، شماره 71، 1389، صفحه 123-140]

گ

 • گنجی، محمد حسن بررسی تطبیقی اثرات کاهش آب هیرمند بر فعالیت های کشاورزی در روستاهای سیستان [42(71، بهار 1389)، شماره 71، 1389، صفحه 49-65]

م

 • میرزایی، حسین برنامه ریزی تعاملی گردشگری روستایی با رهیافت ارزیابی مشارکتی روستاییT مورد مطالعه روستای وکیل آباد «سردابه» [42(71، بهار 1389)، شماره 71، 1389، صفحه 19-34]
 • موسوی، سیده زهرا تمرکز زدایی و توسعه پایدار در ایران [42(71، بهار 1389)، شماره 71، 1389، صفحه 89-106]
 • موسوی، میرنجف تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی، با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره و شبکه‎های عصبی [42(71، بهار 1389)، شماره 71، 1389، صفحه 107-121]

و

 • وارثی، حمید رضا تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی، با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره و شبکه‎های عصبی [42(71، بهار 1389)، شماره 71، 1389، صفحه 107-121]