نمایه نویسندگان

ا

 • اجزاء شکوهی، محمد عوامل مؤثّر در جمعیّت‎پذیری شهرهای جدید اقماری(مطالعه‎ی موردی: شهرجدید اندیشه) [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 75-86]
 • ایزدی، حسن بافت فرسوده، اولویّت‎بخشی، مدل ارزیابی چندمعیاری، ایمن‎سازی، کلان‎شهر کرج (مطالعه‎ی موردی: روستاهای کمباین‎دار استان فارس) [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 15-32]
 • افضلی، رسول پیامدهای زیست‎محیطی و حقوقی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 117-140]
 • التیامی نیا، رضا پیامدهای زیست‎محیطی و حقوقی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 117-140]
 • انصاری، ژینوس برنامه‌ریزی مسکن شهر میبد با رویکرد توسعه‎ی پایدار [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 173-190]

ب

 • بدری، سید علی بافت فرسوده، اولویّت‎بخشی، مدل ارزیابی چندمعیاری، ایمن‎سازی، کلان‎شهر کرج (مطالعه‎ی موردی: روستاهای کمباین‎دار استان فارس) [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 15-32]

پ

 • پیشگاهی فرد، زهرا پیامدهای زیست‎محیطی و حقوقی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 117-140]
 • پیله ور، علی بررسی تأثیر میان‎کنش فضایی بر تعادل فضایی در ساختار شهری بجنورد با استفاده از فنِّ چیدمان فضا [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 87-102]
 • پور احمد، احمد اولویّت‎بخشی به ایمن‎سازی بافت فرسوده‎ی کلان‎شهر کرج با استفاده از مدل ارزیابی چندمعیاری [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 1-14]

ح

 • حسینی، علی آشکارسازی تغییرات پوششی و کاربری اراضی با رویکرد به مجموعه‎های فازی (مطالعه‎ی موردی: شهر گرگان) [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 33-54]
 • حسینی امینی، حسن پیامدهای زیست‎محیطی و حقوقی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 117-140]
 • حکمت نیا، حسن برنامه‌ریزی مسکن شهر میبد با رویکرد توسعه‎ی پایدار [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 173-190]

خ

 • خزاعی نژاد، فروغ عوامل مؤثّر در جمعیّت‎پذیری شهرهای جدید اقماری(مطالعه‎ی موردی: شهرجدید اندیشه) [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 75-86]

ر

 • رضایی نیا، حسین آشکارسازی تغییرات پوششی و کاربری اراضی با رویکرد به مجموعه‎های فازی (مطالعه‎ی موردی: شهر گرگان) [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 33-54]
 • رضوی، سید مصطفی نقش سرمایه‎ی اجتماعی و سرمایه‎ی انسانی درکارآفرینی جوانان در روستاهای بخش کربال [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 103-116]
 • رئیسی وانانی، ایمان شناسایی معیارها و تبیین مجموعه‌های فازی انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران مقیم تهران [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 55-74]

ز

 • زیاری، کرامت اله اولویّت‎بخشی به ایمن‎سازی بافت فرسوده‎ی کلان‎شهر کرج با استفاده از مدل ارزیابی چندمعیاری [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 1-14]
 • زارعی، عبد ا... بررسی تأثیر میان‎کنش فضایی بر تعادل فضایی در ساختار شهری بجنورد با استفاده از فنِّ چیدمان فضا [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 87-102]

س

 • سهرابی، بابک شناسایی معیارها و تبیین مجموعه‌های فازی انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران مقیم تهران [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 55-74]

ش

 • شایان، حمید تغییرات کارکردی مؤثّر بر جمعیّت پذیری، بخش شاندیز مشهد [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 173-190]

ط

 • طهماسبی¬پور، کاوه شناسایی معیارها و تبیین مجموعه‌های فازی انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران مقیم تهران [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 55-74]

ع

 • عطایی، سینا بررسی تأثیر میان‎کنش فضایی بر تعادل فضایی در ساختار شهری بجنورد با استفاده از فنِّ چیدمان فضا [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 87-102]
 • علی اکبری، اسماعیل ارزیابی کمّی و کیفی کاربری‎های شهری با تأکید بر نظام توزیع و الگوی همجواری(مطالعه‎ی موردی: ناحیه‎ی یک شهر گرگان) [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 157-172]
 • عماد الدین، عذرا ارزیابی کمّی و کیفی کاربری‎های شهری با تأکید بر نظام توزیع و الگوی همجواری(مطالعه‎ی موردی: ناحیه‎ی یک شهر گرگان) [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 157-172]

ف

 • فضلی، صفر شناسایی معیارها و تبیین مجموعه‌های فازی انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران مقیم تهران [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 55-74]

ق

 • قالیباف، محمد باقر اولویّت‎بخشی به ایمن‎سازی بافت فرسوده‎ی کلان‎شهر کرج با استفاده از مدل ارزیابی چندمعیاری [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 1-14]
 • قرخلو، مهدی عوامل مؤثّر در جمعیّت‎پذیری شهرهای جدید اقماری(مطالعه‎ی موردی: شهرجدید اندیشه) [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 75-86]

ک

 • کامران، حسن پیامدهای زیست‎محیطی و حقوقی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 117-140]

م

 • محمدی ده چشمه، مصطفی اولویّت‎بخشی به ایمن‎سازی بافت فرسوده‎ی کلان‎شهر کرج با استفاده از مدل ارزیابی چندمعیاری [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 1-14]
 • میرکتولی، جعفر آشکارسازی تغییرات پوششی و کاربری اراضی با رویکرد به مجموعه‎های فازی (مطالعه‎ی موردی: شهر گرگان) [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 33-54]
 • مودودی، مهدی تغییرات کارکردی مؤثّر بر جمعیّت پذیری، بخش شاندیز مشهد [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 173-190]

ن

 • نامدار، محبوبه بافت فرسوده، اولویّت‎بخشی، مدل ارزیابی چندمعیاری، ایمن‎سازی، کلان‎شهر کرج (مطالعه‎ی موردی: روستاهای کمباین‎دار استان فارس) [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 15-32]
 • نشاط، عبدالحمید آشکارسازی تغییرات پوششی و کاربری اراضی با رویکرد به مجموعه‎های فازی (مطالعه‎ی موردی: شهر گرگان) [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 33-54]

ی

 • یدالهی فارسی، جهانگیر نقش سرمایه‎ی اجتماعی و سرمایه‎ی انسانی درکارآفرینی جوانان در روستاهای بخش کربال [44(79، بهار 1391)، شماره 1، 1390، صفحه 103-116]