نویسنده = اکبر‌پور سراسکانرود، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت فضای سبز شهری منطقه 9 شهرداری تهران

دوره 42، شماره 69، زمستان 1388، صفحه 29-50

احمد پور احمد؛ محمد اکبر‌پور سراسکانرود؛ سمانه ستوده