نویسنده = بدیعی ازنداهی، مرجان
تعداد مقالات: 1
1. نقش تغییرات مورفولوژی رودخانه‌ی مرزی هیرمند در روابط سیاسی ایران و افغانستان

43(78، زمستان 1390)، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 197-220

مرجان بدیعی ازنداهی؛ سعید رحیمی هرآبادی؛ سعید گودرزی مهر