دوره و شماره: 42(74، زمستان 1389)، شماره 4 - شماره پیاپی 804011، بهمن 1389، صفحه 1-134 (شماره 74) 
تحلیل شبکه سکونتگاهی با تأکید بر جریان‌های جمعیتی در شهرستان فیروزکوه

صفحه 75-89

نسرین آذرباد؛ محمد سلمانی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری