پژوهشهای جغرافیای انسانی (JHGR) - واژه نامه اختصاصی