نویسنده = عیسی ابراهیم زاده
برنامه‌ریزی استراتژیک توسعۀ گردشگری، با تأکید بر گردشگری مذهبی (مطالعۀ موردی: شهر قم)

دوره 43، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 115-141

عیسی ابراهیم زاده؛ شمس ا... کاظمی زاده؛ محمد اسکندری ثانی


برنامه‌ریزی و ساماندهی فضایی ـ مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از GIS‌ مورد: شهر زنجان

دوره 42، شماره 3، آبان 1389، صفحه 39-58

عیسی ابراهیم زاده؛ محسن احد نژاد؛ حسین ابراهیم‌زاده آسمین؛ یوسف شفیعی


تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی روستا - شهر گلوگاه بابل با استفاده از GIS

دوره 42، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 1-18

عیسی ابراهیم زاده؛ کاظم حبیب ا... زاده