کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی شهری
ارزیابی کمّی و کیفی کاربری اراضی شهر مریوان

43(78، زمستان 1390)، شماره 4، دی 1390، صفحه 45-66

علی موحد؛ محمد حسین صمدی