کلیدواژه‌ها = منابع آبی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل دلایل اجتماعی تخریب منابع آب روستایی (مورد مطالعه: مناطق روستایی مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1399

10.22059/jhgr.2020.306151.1008139

محدثه طاهرپور منصور؛ صادق صالحی