کلیدواژه‌ها = گفتمان
بررسی نقش کردها و القاعده بر بحران سوریه از منظر ساختار-کارگزار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22059/jhgr.2022.320239.1008265

امید جعفری زاده


ژئوپلیتیک از نگاهی دیگر: تمرکززدایی از دانش/ قدرت

43(78، زمستان 1390)، شماره 4، دی 1390، صفحه 1-22

اسکندر مرادی؛ رسول افضلی؛ دره میرحیدر