نقش برنامه های عمرانی پیش از انقلاب در مهاجرت های روستا – شهری کشور (با تأکید بر اهمیت درآمدهای نفتی)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

چکیده

از زمان اجرای اولین برنامه عمرانی کشور 58 سال می گذرد. سیاست ها، و خط مشی های نادرست این برنامه ها، به دلیل متکی بودن به درآمدهای نفتی ودر نتیجه« ایجاد دولت رانتیری» همچنین تخصیص بیشتر بودجه های عمرانی و جاری ناشی از این درآمد به شهرها، به ویژه شهرهای بزرگ کشور باعث تشدید مهاجرت روستاییان به شهرها شد.درکنارآن توجه به صنعت مونتاژ، انجام اصلاحات ارضی، کم توجهی به روستاها به طور اعم و توسعه کشاورزی به طور اخص، بر روند مهاجرت های روستا- شهری افزود. از پیامدهای مثبت ومنفی این پدیده می توان به تعدیل بیکاری فصلی و افزایش میزان دستمزد برای افراد باقیمانده در روستاها، رونق امور ساختمانی و افزایش تولیدات صنایع مونتاژ و مواد غذایی در شهرها، شهرنشینی شتابان، دگرگونی ساختار جمعیتی شهرها وروستاها،برهم خوردن ساخت اشتغال و افزایش بیکاری وگرایش به اشتغالات کاذب، وابستگی به واردات محصولات کشاورزی اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Pre- Revolution Developmental Programs in Rural - Urban Immigrations in Iran. (with a Focus on the Importance of Oil Revenues)

نویسندگان [English]

  • M Ghadiri Masoum 1
  • Gh Jahan Mohammadi 2
1
2
چکیده [English]

Fifty-eight years ago, the first developmental program of our country has been administered. The improper politics and policies of these programs due to dependence on the oil revenues and there by stablishing" R. Government" and also allocation of the most developmental and flowing budgets of these revenues to the cities especially large cities of the country intensified the urban immigration of the villagers. Besides, paying attention to the monting industry, perfoming Land amendmeds at rural points, paying less attention to the rural areas generally and to the agricultural development specially, increased the rural-urban immigration rate. Among the positive and negative effects of this phenomenon we can mention equating the seasonal unemployment and an increased amount of the wages of the people staying in villages, improving the building works, increasing the products of mounting industries and food industries in cities, Hurried urbanity, Changing the population structure of cities and villages, disturbing the construction of employment, the rising level of unemployment, tendency to false jobs, dependence on the import of agricultural products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developmental programs
  • oil revenues
  • Political-economical concentration
  • Rural - Urban immigrations