دوره و شماره: دوره 41، شماره 1 - شماره پیاپی 131886، اردیبهشت 1387، صفحه 1-140 (1 شماره 65) 
آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران

عباس احمد آخوندی؛ ناصر برک پور؛ ایرج اسدی؛ میثم بصیرت؛ حبیب ا... طاهرخانی