دوره و شماره: دوره 41، شماره 3 - شماره پیاپی 65، آذر 1387، صفحه 1-125 (3 شماره 65)