دوره و شماره: دوره 41، شماره 65، پاییز 1387، صفحه 1-125 (3 65)