تحلیل نابرابری اجتماعی در برخورداری از کاربری های خدمات شهری مورد مطالعه: شهر اسفراین

نویسندگان

1 استادیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

یکی از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهرهای کشور در دهه‌های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری بوده که زمینه ساز نابرابری اجتماعی شهروندان در برخورداری از این خدمات شده است. در این پژوهش رابطه بین سطح اقتصادی- اجتماعی شهروندان و میزان برخورداری از کاربری‌های خدمات شهری در شهر اسفراین مورد بررسی قرار گرفته است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه و طرح تفصیلی بدست آمده است. با استفاده از «شاخص ناموزون موریس»، محلات از نظر ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی ساکنین آن و همچنین سطح برخورداری از کاربری‌های خدماتی سطح بندی و مقایسه شده‌اند. نتایج حاصله نشان می دهد طبقات اقتصادی- اجتماعی برتر از کاربری‌های خدماتی مطلوب‌تری برخوردارند و الگوی توزیع کاربری‌های خدماتی به نفع گروه های مرفه تر عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Social Inequality in Prosperity of Urban Services Land Uses CaseSstudy: Esfarayen

نویسندگان [English]

  • F Hataminezhad 1
  • R Farhoudi 1
  • M Mohammadpour Jaberi 2
1
2
چکیده [English]

One of the outcomes of the urbanization rapid growth and physical development of Iran cities in recent decades has been discontinuity of distribution system in urban service centers. This aspect has resulted in citizen uneven accessibility to these services. Relationship between socio-economic level of citizens and fruition level of urban services land uses in Esfarayen city has been studied in this research. The research’s data have achieved through questionnaire and detailed plan. Quarters were classified and compared according to socioeconomic features and level of fruition of urban services by disharmonious index of Morris. The gained results show that socio-economic primate strata utilize much more favorable service land uses has operated in favor of tranquil groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Esfarayen
  • quarter
  • Social Inequality
  • Social Justice
  • Urban services land uses