بررسی دگرگونی در ساختار کالبدی و معماری روستاها و تشکیل روستا- شهر مورد: آلارد و پرندک

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا وبرنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران

چکیده

مهاجرت های روستا شهری به عنوان یکی از پدیده های رایج در اکثر کشورهای جهان شناخته شده است. این شکل از مهاجرت در ایران علت تبدیل بسیاری از روستاها به شهر بوده است. شهر آلارد و پرندک نیز از جمله شهرهایی است که سابقه ای روستایی دارد و با توجه به گذشته نه چندان دور روستایی خود از ویژگی های کالبدی خاصی برخوردار می باشد.داده‌های به‌کار رفته در تحقیق عبارت است از کاربری‌های موجود، کیفیت‌ابنیه، ویژگی‌های معماری و مراحل توسعه ناحیه. در این تحقیق از روش‌های میدانی برای جمع‌آوری اطلاعات، از روش‌ تبیینی و توصیفی برای تحلیل نتایج و از روش سیستمی برای تلفیق و ارائه نتایج استفاده شده‌است. هدف این تحقیق توجه به سازوکار‌های‌ اقتصادی، شرایط جغرافیایی، تیپ مساکن و ویژگی های کالبدی انعکاس یافته از چنین رشدی است. از این رو به ترتیب به مطالعه مراحل توسعه، وضع کاربری های موجود، کیفیت ابنیه و مساکن و سایر خصوصیات معماری بافت شهری می پردازد. نتایج بررسی بیانگر آن است که بیشترین پراکندگی ساختمان های یک طبقه با مصالح کم دوام در نقاطی مشاهده می‌شوند که جزو هسته‌های اولیه و روستایی بوده‌اند و به عبارتی بنیان‌های فیزیکی و کالبدی دو روستای آلارد و پرندک را شکل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Transformation in Structural and Architectural Construction of Village and Formation of Rural-Towns

نویسندگان [English]

  • M Gharakhlou 1
  • H Kalantari Khalilabad 2
  • M Eskandari node 3
1
2
3
چکیده [English]

Rural-urban migrations is known as one of the common phenomena in most of the world countries. Many villages have turned into towns in Iran because of this type of migration. Alard and Parandak are among the towns with a rural background and in view of their not too far rural past, they enjoy specific structural characteristics. Data used in this research include current application, quality of building, architectural specifications and stages of the regional development. The present research uses field methods to collect information while employing an explanatory and descriptive method to analyze the results and a systemic method to compose and present the result. The research aims at addressing economic mechanisms, geographical conditions, type of houses and structural characteristics which are reflected by such a development. Therefore, it pays attention respectively to stage of development, situation of the current applications, quality of houses and other architectural specifications of urban texture. Results of the study reveal that one-storey building made of poor quality materials are located in the most dispersed areas which had been among the primary and rural cores; in other words, it is the physical and structural foundations which from the two village of Alard and Parandak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alard and Parandak
  • Architectural specifications and housing
  • rural-urban migration
  • Structural characteristics
  • Tehran Province