تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها نمونه موردی: بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دوره دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از عمده‌ترین تحولات دو دهه اخیر، فروپاشی شوروی و فروریختن دیوار آهنین بلوک شرق بود. پس از این فروپاشی، بازشدن مرز ایران و ترکمنستان در استان‌های خراسان و گلستان، از جمله وقایعی بود که تحولات عظیمی را در سطح استان‌های مزبور به ویژه در مراکز استان و شهرهای نزدیک مرز بنیان نهاد و موجب شد که مناطق مرزی ازجمله منطقه باجگیران نیز درسطح محدودتری از این تحولات برخوردار شوند. تحولات ایجادشده در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عمدتاً در سطح بالایی بوده ولی با فاصله گرفتن از مرز این تحولات کاهش پیدا کرده‌است به طوری که در روستاهای دور از مرز به دلایل مختلف هیچ تاثیری نداشته است. هدف از این مقاله بررسی تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بازگشایی مرز باجگیران است که با روش مقایسه‌ای، توصیفی و تحلیلی و با استفاده‌ از منابع‌ کتابخانه‌ای‌ و به ویژه‌ کار میدانی به شیوه انجام مصاحبه‌ با مسئولین‌ و مردم محلی‌ و همچنین استفاده از پرسشنامه‌های‌ تکمیل‌ شده‌ از سطح‌ روستاها و در نهایت‌ با استفاده‌ از مشاهدات‌ محلی با روش مطالعه پانل تهیه شده‌است و سعی دارد تا تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی صورت‌گرفته در منطقه باجگیران را بعد از بازگشایی بررسی‌ نماید. نتایج به دست‌آمده نشان می‌دهد تأثیرپذیری بخش باجگیران از بازگشایی مرزها، به شدت تحت تأثیر عامل فاصله جغرافیایی، وضعیت توپوگرافی، موقعیت جغرافیایی و تصمیمات سیاسی در سطوح محلی و ملی بوده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic and Social Impacts of the Boundaries’ Reopening The Case: Bajgiran District, Iran & Turkmenistan Border

نویسندگان [English]

  • Z Ahmadi pour 1
  • M.R Hafeznia 2
  • A Mohammadpour 3
چکیده [English]

One of the major changes of tow the last ten years is the settlement of U.S.S.R and breaking down of east metallic block walls. After that the opening of border between Iran and Turkmenistan in the Khorasan and Golestan provinces was of important happening which made super changes in these provinces and also the region، although the regions were not secure from these changes.
The citiies and villages near the boundries maybe developed and or declind. It depends on if the boundary line disorder their natural influence or they receive new roles. The difference between boundaries of hard and easy supervising is identified from this view.
In this paper we address a part of a field study. In this case study we have employed existing researches as well as local information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bajgiran
  • Border Areas
  • boundary
  • Cultueral changes
  • socio-economic changes