عملکرد شهر میانی خوی در توسع? فضائی استان آذربایجان غربی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیای دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

هدف این مقاله بررسی عملکرد شهر میانی خوی در توسعة فضائی استان آذربایجان غربی و روش تحقیق «توصیفی – تحلیلی» است. برای بررسی نقش شهر و حوزة نفوذ آن از روش ها و مدل های کمی استفاده شده است. مدل های جمعیتی نشان می دهند که شهر خوی از توان کشش پذیری جمعیتی برخوردار بوده و بدون در نظر گرفتن آن در شبکة شهری استان، عدم تعادل بیشتر می شود. مدل های اقتصادی حکایت از آن دارند که خوی نقش خدماتی داشته و بخش صنعت از رشد بالائی نسبت به دیگر بخش ها برخوردار است. هم چنین این شهر در سطح استان از لحاظ شاخص های اقتصادی (اشتغال) در رتبة دوم بعد از مادر شهر ارومیه قرار دارد. بررسی حوزة نفوذ شهر نشان می دهد که این شهر بخش قابل توجهی از خدمات خود را به حوزة نفوذ اختصاص داده و در رفع نیازهای خدماتی برای سکونتگاه های حوزة نفوذ خود در درجة اول اهمیت قرار دارد. لذا این شهر با توجه به نقاط قوت و فرصت های مناسب و تمایل شبکة شهری استان به سمت عدم تعادل در آینده می تواند در سطح بندی منطقه ای به عنوان مرکزیت خدماتی و صنعتی سکونتگاه های بخش شمالی استان ایفای نقش کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Function of Khoy as Medium Sized City in the Spatial Development of West Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Keramatolah Zayyari 1
  • J Aghdam 2
1
2
چکیده [English]

The aim of this article is to study the function of Khoy as a medium sized city in the spatial development of the Azerbaijan Gharbi province. The research method is descriptive – analytical. The quantative models have been used to study the place of the city and it's hinterland. The population models indicate that the Khoy city has the capacity to attract emigrants. If it is not considered in the urban network of the province the will be more imbalances. The economic models indicate that in Khoy city the industrial sector has a higher growth rate than the other sectors. This city has also the second rank in the economic criteria between province cities. Studying the hinterland of the city indicate that Khoy has the first role in eliminating the service needs of it's area residences. Therefore, considering the suitable opportunities and the positive points and tendency of the provincial urban network towards imbalances in future, this city can play the role of center for the northern parts of province in service - offering sector and industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • centralization
  • Hinterland
  • Khoy
  • Medium Sized City
  • Urban Network
  • West Azerbaijan.