نقش وجوه ارسالی و سرمایه گذاری مهاجران در توسعه روستایی مورد: دهستان رامشه(شهرستان اصفهان)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده جغرافیا ـ دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ـ دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ـ دانشگاه تهران

چکیده

پیوندها و مناسبات متعددی بین شهرها و نواحی روستایی وجود دارد که یکی از این پیوندها و مناسبات، مبادلات پولی و مالی است. وجوه ارسالی مهاجران به خانوا‌ده‌های خود در روستاها و نیز سرمایه‌گذاری آن ها در نواحی روستایی یکی از زمینه های انتقال سرمایه و سرمایه گذاری در روستاها است که می‌تواند نقش مهمی در رشد و توسعه نواحی روستایی داشته باشد. این موضوع امروزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ولی تاکنون در ایران بدان پرداخته نشده‌است. هدف این مقاله یافتن پاسخ برای این سؤال است که مهاجران روستایی از طریق سرمایه گذاری و ارسال وجوه چه نقشی در روند توسعه و عمران داشته‌اند؟ تحقیق حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی و روش انجام آن میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده بوده‌است. نتایج نشان می‌دهد که وجوه ارسالی مهاجران در روستاهای این ناحیه نقش مهمی در تجدید حیات، رشد و توسعه و به‌ویژه اشتغال‌زایی دهستان رامشه داشته است. همچنین در روستاهایی که این مبالغ صرفاً در زمینه تأمین مخارج روزانه خانوارها نبوده و در خدمت ایجاد اشتغال و تامین زیرساخت‌های روستاها به‌کارگرفته‌شده، نقش موثرتری در عمران و توسعه روستاها داشته‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Migrants' Remittance and Investment in Rural Development Case Study: Ramsheh District (Isfahan township)

نویسندگان [English]

  • mohammad reza rezvani 1
  • S.R Akbarian Ronizi 2
  • S.A Rajaei 3
چکیده [English]

There are various links and relations among cities and rural regions. One of the most important ones is considered to be money and finance exchanges. Migrants' remittance and their investment in rural regions is one of suitable ways to investment and delivering capital to rural regions that may play a key role in growth and development of rural regions. Nowadays, this issue has especial importance but until now has not been addressed well in Iran. Accordingly, this study indicates the role of rural immigrants' investment in the process of development of rural regions of Ramsheh. The research method of this article is field survey and the tools of research are questionnaires, interviews and observations. Achieved results show that migrants' remittance has had an important role in growth and development of these regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment
  • Ramsheh district.
  • Remittance
  • Rural Development
  • Rural emigrants