بررسی ظرفیت تحمل حوزه مقصد گردشگری با تاکید بر جامعه میزبان(نمونه موردی : مطالعه شهر کلاردشت)

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه تهران

3 استاد گروه جغرافیای دانشگاه گیسن(آلمان)

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

چکیده

برنامه ریزان گردشگری در زمینه ظرفیت تحمل مقصد معتقدند، جامعه میزبان برای رشد و توسعه گردشگری ظرفیت معینی دارد و رشد فراتر از حد ظرفیت آن، منجر به بروز پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی خواهد شد و پس از مدتی کاهش منافع سرمایه گذاری های گردشگری را درپی خواهد داشت. تعیین ظرفیت تحمل حوزه مقصد از دو بعد جامعه میزبان و میهمان(گردشگران) صورت می گیرد. هدف این تحقیق بررسی و تعیین ظرفیت تحمل حوزه گردشگری کلاردشت با تاکید بر بعد جامعه میزبان می باشد. روش تحقیق، پیمایشی(زمینه یابی و اکتشافی)، توصیفی، تحلیلی، مبتنی بر پرسشنامه است. یافته های تحقیق نشان می دهد، از بعد جامعه میزبان حوزه کلاردشت در رابطه با نوع گردشگران خود ظرفیت تحمل متفاوتی دارد. به طوری که با توجه به عملکرد گردشگران خانه دوم، ظرفیت تحمل حوزه به آستانه خود رسیده است اما در رابطه با گردشگران با اقامت حداقل یک شب(گردشگران اقامتی) اشباع آستانه ظرفیت تحمل مورد تایید نمی باشد. همچنین از بعد جامعه میزبان، وضعیت ظرفیت تحمل حوزه کلاردشت، تحت تاثیر نگرش مردم نسبت به نوع گردشگران موثرتر به لحاظ اقتصادی، نوع گردشگران مطلوب به لحاظ عملکردی(میزان تاثیر گذاری بر محیط)، میزان وابستگی اقتصاد حوزه به گردشگری، آینده اقتصادی حوزه تحت تاثیر گردشگری، منافع شخصی افراد از گردشگری و میزان آگاهی و حساسیت مردم نسبت به مسایل محیطی حوزه، می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Carrying Capacity of Destination with Respect to the Host Attitude & Perception (Case Study: the City of Kelardasht)

نویسندگان [English]

  • M. T Rahnemai 1
  • R Farhoudi 2
  • A Dittmann 3
  • M Ghadami 4
چکیده [English]

This study investigates the Carrying Capacity of Kelardasht as a Destination based on the Host attitude and perception. A survey of 314 residents of Kelardash in three different group include: residents, entrepreneurs and public sector providers, show that respondents supported the current magnitude of Tourism and favored its expansion. Despite this, there is a significant difference in Host attitudes toward two types of Tourists in the area, so that the Host attitudes toward second home Tourists is completely negative and it is positive toward overnight Tourists. Therefore the Carrying Capacity of case study has different position with regard to two types of Tourism, so that with regard to Second Homes, the Carrying Capacity of study Area has reached on its threshold and this position for overnight Tourists hasn't confirmed. The results show that there is a direct relationships between the attitudes of Host Community(as a key factor in determining the carrying capacity of a destination) and one's individual benefits of Tourism, one's attitude to the future of destination influenced by Tourism and dependence of destination to Tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carrying Capacity
  • Host Attitude and Perception
  • Kelardasht
  • Tourist