گونه شناسی گردشگران خانههای دوم و بررسی اثرات کالبدی آن‌ها بر نواحی روستایی (مطالعه موردی : رودبار قصران)

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی روستایی

چکیده

بررسی اثرات و پیامدهای ناشی از گذران اوقات فراغت و گردشگری یکی از موضوعات مهم و مورد توجه جغرافیدان‌ها است. یکی از آثار ناشی از گذران کوتاه و میان‌مدت اوقات فراغت در فضاهای روستایی و پیرامون شهرها ساخت خانه های دوم است. در این پژوهش سعی شده با تاکید بر گونه شناسی گردشگران و از طریق مقایسه الگوی غالب زندگی گردشگران قدیمی و جدید خانه های دوم، اثرات کالبدی هر یک از این دو قشر به تفکیک، بر جوامع روستایی مورد بررسی قرار گیرد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی بود. اطلاعات مورد نیاز با بررسی مستندات، مشاهده میدانی، مصاحبه نیمه ساختار یافته با مردم محلی و مالکان غیر بومی خانه های دوم ناحیه رودبار قصران که یکی از مقاصد مهم گردشگری خانه های دوم اهالی تهران است، جمع‌آوری شد. نتایج مطالعات حاکی از آن بود که اثرات منفی ناشی از حضور مالکان غیربومی قدیمی خانه‌های دوم به مراتب کمتر از اثرات متناظر آن از جانب مالکان غیربومی جدید خانه‌های دوم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of Second Homes Tourists and Physical Impact on Rural Areas Case study: Roodbar Ghasran

نویسندگان [English]

  • M Ziaee 1
  • Z Salehi nasab 2
چکیده [English]

Impacts of tourism and tourist is one of the concerns of the geographers. One of the effects of expending leisure times in to build second homes rural areas. This study aims at exploring behaviors and typology of tourists and structural and social effects of their activities on the host environments. In this descriptive – analytic study we used existing data and also conducted semi structured interviews with native people and second home owners in Roodbar Ghasran, a rural area near the Tehran city, Metropolitan; which is a main destination for second homes of Tehran residents. The result of study shows that residents of second homes, action, belonging to three decades ago, had less negative impact tham recent second homes owners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rodbar Ghasran
  • Second Homes
  • Tourism impact
  • Tourists
  • Typology