بررسی چالش‌های حاشیه‌نشینی در شهرستان کوهدشت، استان لرستان

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی چالش‌های پدیده حاشیه‌نشینی در شهرستان کوهدشت در استان لرستان است که به این منظور از روش تحقیق پیمایشی برای انجام پژوهش استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 1560 خانوار حاشیه‌نشین شهرستان کوهدشت می‌باشد که تعداد 85 خانوار به عنوان جامعه نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌است. همچنین پایایی مقیاس اصلی ابزار پرسشنامه استفاده شده برای انجام پژوهش از طریق آلفای کرونباخ به میزان 72/0 به تأیید رسید و روایی پرسشنامه نیز با توجه به نظر اساتید و متخصصین مربوط مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تجزیه وتحلیل داده‌ها که به کمک نرم‌افزار WINSPSS11.5 انجام شد، حاکی از آن است که حاشیه‌نشینان از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند و بار تکفل زیادی را به دوش می‌کشند. اولویت‌بندی چالش‌های حاشیه‌نشینی نیز نشان می‌دهد که عدم برخورداری از سیستم فاضلاب مناسب و مشکل مالی و ‌‌درآمد کم از مهم‌ترین چالش‌های حاشیه‌نشینان به شمار می‌روند. در نهایت طبق نتایج تحلیل عاملی، چالش‌های حاشیه‌نشینان به‌ترتیب اهمیت در قالب پنج دسته چالش‌های اجتماعی- فرهنگی، چالش‌های زیستی، چالش‌های اقتصادی، چالش‌های آموزشی- بهداشتی و چالش‌های رفاهی طبقه‌بندی شده‌اند که چالش‌های اجتماعی- فرهنگی به عنوان مهم‌ترین چالش حاشیه‌نشینان قابل شناسایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Challenges of Marginal Settlements in Koohdasht County, Lorestan Province

نویسندگان [English]

  • Y Mohammadi 1
  • M Rahimian 1
  • H Movahed Mohammadi 2
  • A Torfi 3
چکیده [English]

The main purpose of this research was to investigate the challenges of marginal settlement in Koohdasht County, Lorestan Province. This research used survey method and a questionnaire was used for the collection of data. Questionnaire's reliability was confirmed through computing Cronbach's Alpha coefficient which was 0.72 and Face validity of the questionnaire was confirmed by related experts. Study's statistical population and sample consisted of 1560 and 85 marginal settler households respectively by using of Cochran's formula; also sampling was carried out through random sampling method. Data analysis also carried out by WIN\SPSS11.5 software which finding showed that marginal settlers did not have good financial situation whereas they tolerated high sponsorship. Other results showed that both lack of appropriate sanitation systems and financial problems with low income were the following highest priorities of marginal settler's challenges. factor analysis showed the existence of factors(cultural, social, living environment, economic, hygienic-educational, welfare challenges) that totally determined the 63.03 of total variance and finally cultural-social challenge was recognized as the most important challenge of marginal settlers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural-social challenges
  • Koohdasht County
  • Lorestan province.
  • Marginal settlement
  • Marginal settler's challenges