تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد تعاونی های زنان در ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق حاضر با عنایت به اهمیت تعاونی ها در توانمند سازی زنان و لزوم بهبود عملکرد آن ها، با هدف بررسی عوامل متمایز کننده تعاونی های موفق و نا موفق زنان اجرا شده تا از این طریق به شناسایی شرایط موفقیت آمیز تعاونی ها دست یابد. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماری آن مشتمل بر 12819 نفر از اعضاءی هیات مدیره تعاونی ها و 1500 نفر از کارشناسان وزارت تعاون بودند. از بین این افراد 153 نفر از کارشناسان و 453 نفر از اعضاءی هیات مدیره به عنوان نمونه به شیوه چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات تنی چند از اساتید و کارشناسان مورد تائید قرار گرفت و به منظور سنجش میزان پایایی ابزار تحقیق از آماره آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای مقیاس پرسشنامه اعضاءی هیات مدیره 97/. و برای مقیاس پرسشنامه کارشناسان 84/. بدست آمد که بیانگر قابلیت اعتماد مناسب این مقیاس‌ها برای سنجش مقیاس اصلی تحقیق است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش تحلیل خوشه‌ای و تحلیل تشخیصی در نرم افزار SPSS به کار گرفته شد. در این تحقیق شاخص ترکیبی عملکرد تعاونی های استان های مختلف کشور به عنوان یک متغیر مورد نظر بوده و به روش سلسله مراتبی مورد تحلیل خوشه‌ای قرار گرفت. به این ترتیب استان های منتخب بر حسب نحوه عملکرد طبقه بندی شدند. از طریق تحلیل تشخیصی نیز متغیرهای موثر بر عملکرد تعاونی‌ها شناسایی شدند. بر این اساس قدرت باز پرداخت وام، سرمایه در گردش، دارایی جاری، درآمد تعاونی و میزان بستانکاری از مهمترین متغیرهای اثر گذار بر موفقیت تعاونی‌ها شناخته شدند. سایر متغیرهای وارد شده به معادله نیز حاکی از نقش مدیریت مالی تعاونی ها به عنوان مهمترین عامل در ارتقائ عملکرد آن ها می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Economic Factors Affecting Women's Cooperatives Performance in Iran

نویسندگان [English]

  • H. Sh Fami 1
  • F Khani 2
  • Ch Choobchian 3
  • F Rostami 4
چکیده [English]

Given the importance of cooperatives in women's empowerment and the necessity of improving their performance, the present study was conducted to investigate factors or constructs discriminating successful and non-successful women's cooperatives to recognize the enabling conditions for cooperative's success. This was a co relational-survey type research in which 12819 of the members of directing boards as well as 1500 experts of the ministry of cooperation consisted its statistical population, respectively. Out of these, 453 members of directing boards and 153 experts of the ministry of Cooperation were selected as sample through a multi-stage sampling technique. Two questionnaires were developed for collecting the data. The validity of the questionnaires was approved through panel of expert's judgment. The reliabilities of the main scales of the questionnaires were 0.97 and 0.84 for the two populations under study, respectively as formerly introduced. Cluster and discriminate analyses in SPSS-Win were applied to analyze the data. In addition, a campsite index was developed to assess the performance of women's cooperatives in different provinces by hierarchical cluster analysis technique. Then, the provinces were classified based on this index. According to discriminating analysis, the power of repaying loans, revolving capital, current property, cooperative's income and the level of credotorship were the main variables affecting cooperative success. Other variables entered into the equation showed that financial management of cooperatives is the most important factor affecting on their successes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperatives' performance
  • economic factors
  • Iran.
  • Successful cooperatives
  • Women's cooperatives