بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثّر بر میزان رضایت‌مندی شهروندان از کیفیّت محیط زندگی (مطالعه‌ی موردی: مقایسه‌ی بافت قدیم و جدید شهر شیراز)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده¬ جغرافیا و برنامه¬ریزی محیطی، دانشگاه سیستان¬و بلوچستان

2 استادیار دانشکده¬ هنر، دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری، دانشگاه سیستان¬و بلوچستان

چکیده

اندازه‌گیری میزان رضایت از محیط، پیچیده و متأثر از مجموعه عوامل فراوانی است. بر این اساس، با توجّه به مطالعه‌ی ادبیّات نظری مربوط به کیفیّت محیط، چارچوبی مفهومی، متشکّل از عوامل شانزده‌گانه و در چهار سطح، برای بررسی در بافت‌های قدیم و جدید شیراز گردآوری و مبنای پژوهش و تحلیل قرار گرفته است. روش انجام پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی بوده و از شیوه‎های آماری به‎ویژه آزمون T تک نمونه‌ای، فراوانی و رگرسیون خطّی چند متغیّره، استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که عوامل تأثیرگذار در کیفیّت محیط در دو محدوده‌ی مورد بررسی تا حدّ زیادی یک‎سان بوده است؛ به‎علاوه مشخص شد، ساکنان بافت جدید نسبت به ساکنان بافت قدیم تا حدودی از کیفیّت محیط زندگی‎شان رضایت بیشتری دارند. بررسی‌ها نشان داد که در سه سطح مورد بررسی (خانه، محلّه و شهر) هم در بافت جدید و هم در بافت قدیم، بیشترین میزان رضایت‎مندی مربوط به مقیاس شهر و کمترین آن مربوط به وضعیّت کیفیّت محیط در مقیاس محلّه‎ها بوده است؛ همچنین مشخص شد در بافت جدید بُعد اقتصادی ـ اجتماعی و در بافت قدیم بُعد ادراک‎شده بیشترین تأثیرگذاری را در رضایت‎مندی از کیفیّت محیط زندگی شهروندان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and Ranking of the Effective Factores on level of Citizen Satisfaction with Environmental Quality of Life(Case Study: Old and New Urban Pattern of Shiraz City)

نویسندگان [English]

  • A. Hajinejad 1
  • M. Rafieyan 2
  • H. Zamani 3
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Assessing quality of environment in urban patterns is an important and necessary issue in identifying quality condition of environment in old patterns of cities and making efforts to improve it as well as offering appropriate models for environmental quality for new developments which are formed through recognition and application of pre-planned designs and programs.The new and old urban patterns of Shiraz considering its specific characteristics in terms of environmental quality face some problems like security, access, density and traffic, health, aesthetics, and cheerfulness.
Examining and ranking the factors affecting the satisfaction of the citizens with quality of their environment has revealed that these factors in the two areas under study were to a large extent the same. It was also found out that the residents of the new urban patterns in comparison to those ones living in old urban patterns are more satisfied with quality of their environment. The research has also shown that in the three levels which were studied here (home, neighborhood and the city) both in the new and the old urban patterns the highest satisfaction rate was with the city scale and the least was with quality condition of environment in the scale of neighborhoods. It was also revealed that in the new urban pattern the socio–economic dimension and in the older one the perceived dimension were the most affecting factor in the satisfaction of the citizens with quality of their environment.
Methodology
For a meticulous explanation of the subject the following hypotheses were considered:
-The satisfaction of citizens with quality of environment in the new and old urban patterns is the same.
-The factors involved in the formation of quality of environment in the new and old urban patterns are different.
For this reason assessing the satisfaction with quality of environment, valuing and ranking the factors involved, draws the attention of the decision takers, decision makers,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental
  • New and Old Urban Pattern
  • quality of life
  • Satisfaction
  • Shiraz.