دوره و شماره: دوره 43، شماره 3 - شماره پیاپی 77، مهر 1390، صفحه 1-179 (شماره 77)