دوره و شماره: دوره 43، شماره 2 - شماره پیاپی 76، مرداد 1390، صفحه 1-141 (شماره 76) 
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان)

صفحه 99-114

حمیدرضا کامیاب؛ عبدالرسول سلمان؛ سید محسن حسینی؛ مهدی غلامعلی فرد