تحلیل طبقه‎بندی کیفیّت زندگی شهری با روش SAW

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیای انسانی، دانشکده‎ی جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری، دانشکده‎ی جغرافیا، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری، دانشکده‎ی جغرافیا، دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری، دانشگاه مازندران

چکیده

کیفیّت زندگی شهری، امروزه به‎عنوان یکی از مسائل اساسی مورد توجّه اندیشمندان علوم شهری است. در منابع مختلف، تعاریف متفاوتی از کیفیّت زندگی ارائه شده است. در یک نگاه می‌توان کیفیّت زندگی را، شرایط عینی مطلوب محیطی و ارزیابی مثبت فردی از این شرایط تعریف کرد. در عین حال، مقیاس مطالعه و روش مطالعه‎ی کیفیّت زندگی نیز، پیرو قانون خاصّی نیست. در رشته‌های مختلف علمی همچون، پزشکی، علوم اجتماعی، برنامه‌ریزی شهری، جغرافیا و... هر یک بسته به تخصّص خود، کیفیّت زندگی را مورد مطالعه قرار داده‌اند. تعیین نوع شاخص‌ها، نحوه‎ی تحلیل، روش به‎کار برده شده، مقیاس مطالعه و به‎طور کلّی تمام ابعاد مطالعاتی در بررسی کیفیّت زندگی، مرتبط با هدف اصلی مطالعه و تخصّص پژوهشگر است. در این مقاله، هدف اصلی تحلیل طبقه‎بندی کیفیّت زندگی شهری در شهر بابلسر است. روش این پژوهش از انواع روش‌های توصیفی ـ تحلیلی است. برای تبیین کیفیّت زندگی در محلّه‎های شهر بابلسر، از داده‌های پرسشنامه‌ای و داده‎های مستخرج از منابع دیگر استفاده شده است. برای تعیین حجم نمونه‎ی مورد مطالعه، از رابطه‎ی کوکران بهره برده و تعداد320 پرسشنامه در سطح محلّه‎ها توزیع شده است. برای تعیین رتبه‎ی کیفیّت زندگیِ محلّه‎های شانزده‎گانه‎ی شهر بابلسر، از روش آنتروپی و SAW استفاده شده است. بر اساس نتایج به‎دست آمده، ساکنان محلّه‎های شهری با وجودی که می‌توانند دارای استانداردهای بالایی از کیفیّت زندگی عینی باشند، اما باز هم از زندگی خود حسّ رضایتمندی نداشته باشند و در مقابل، محلّه‎های فقیرنشین ممکن است که از زندگی خود راضی باشند. در مجموع می‎توان گفت در بسیاری موارد، کیفیّت‎های مربوط به محیط ساخته شده و سایر ابعاد کیفیّت عینی زندگی، بر حسّ رضایتمندی افراد تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Urban Quality of Life Classification withSimple Additive-Weighting Method(SAW)

نویسندگان [English]

  • A. Pourahmad 1
  • amin faraji mollaie 2
  • A. Azimi 3
  • S. Lotfi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Extended Abstract

Introduction
Researches on quality of life in urban environments have gained considerable attention by the urban scientists. These studies have specific approach in different dimensions. For example, they may cover different geographical regions and the specific aspects of quality of life such as housing, income, safety issues and etc. Quality of life has a comprehensive meaning which ranges from good, satisfied to happy life. Foo defined quality of life as follow "quality of life examines two sets of objective and subjective indexes in many cases". Subjective indexes extract from measuring the perceptions, attitudes and satisfaction of people regarding to their urban environment, while objective indexes would obtain via visible realities which are available in the form of secondary data. Given the level of quality of life in the study both indexes could be used for showing the level of urban quality of life.

Methodology
The methodology of the research is based on descriptive-analytical a method which is associated by conducting a field work to complete the questioners in the city of Babolsar. Entropy and SAW technique were applied to rank the quality of life in the sixteen neighborhoods of the city. The number of objective and subjective indexes included 20 which a part of study concentrated on the subjective aspect, so to measure the view of citizens 320 questionnaires were distributed in the sixteen neighborhoods of the city i.e. 20 for each neighborhood. Cochran equation was used to to determine the number of samples from the statistical society of Babolsar with 50032 populations as follow.


Theoretical background: There have been many approaches regarding to the quality of urban residential environment such as Policy Maker's Perspective,Cognitive-Psychological Perspective, Semi-Empirical Approaches and Empirical Research Perspective.
Study area: Babolsar with an area of 1350 hectare is located in the southern part of Caspian Sea in the delta of Babolrood river in the 52o 39' 30" E and 36o 43' N. The general gradient of the town is from South to the North (less than 0.5 and 5 in a thousand). The economy of the city is based on tourism and cultural function as the only state owned university has located here

Results and Discussion
The margin neighborhoods like 14, 13, 16, 7, 1 and 8 ranked in low quality of life. These areas are the poor regions of the city where the economic poverty leads to other aspects of urban life. The neighborhoods of 5, 6, 4, 3, 11, 10 and 15 illustrated a high level of quality of life where the price of land and housing is higher than other parts of the city due to its proximity to sea and the river.

Conclusion
Today accessibility to clean water, electricity, efficient public transportation, and others with a healthy environment is the priorities of most of the urban residents, which determine the level of people satisfaction and their quality of life. Mercer Institute reports that an ideal or healthy city has to have a sewage system, appropriate waste disposal, recycling apart from optimum environment, good climate and a low level of natural hazards. With respect to the results from the model application in the different neighborhoods of Babolsar, the quality of life revealed a hierarchical order in different aspects of indexes. The peripheral neighborhoods placed in a lower level of development. Also monthly income showed a higher weight among the all indexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entropy and Babolsar
  • Hierarchy
  • SAW
  • SAW.
  • urban quality of life