الگویابی رقابت‎های مکانی ناشی از مِهر مکان در نواحی متجانس فرهنگی(مطالعه‎ی موردی: شهرهای اردکان و میبد در استان یزد)

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرّس

2 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرّس

3 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرّس

چکیده

مکان علاوه‎بر بُعد مادی، از بُعد غیرمادی نیز برخوردار بوده و احساساتی را در ساکنان خود ایجاد می‌کند. به‎واسطه‎ی این احساسات، نوعی تعلّق به مکان در افراد ایجاد شده که به شکل‌گیری هویّت مکانی منجر می‌شود و از این نیروی معنوی، به‎عنوان حسّ مکان یاد می‎شود. تعلّق مکانی، به‎عنوان نتیجه‎ی منطقی زندگی اجتماعی انسان در یک مکان جغرافیایی خاص، در همه‎ی دوران‎های تاریخی وجود داشته است و احساس متفاوت‎بودن از دیگران، زمینه‎ساز بروز رقابت‎‎های مکانی شده است. این رقابت‎‎ها، در سطوح مختلف خرد تا کلان مطرح هستند. یکی از مصادیق رقابت‎های مکانی در ایران، رقابت شهرستان‎های میبد و اردکان در استان یزد است. از دلایل اصلی اهمّیّت مطالعه‎ی این رقابت، تجانس فرهنگی، تشابه هویّتی و مجاورت جغرافیایی و درواقع، درهم‎تنیدگی جغرافیایی این دو شهر است. آنچه در بررسی رفتار مردم این دو شهر مشاهده می‎شود، رقابت مکانی شدید بین آنهاست که نشان از شدّت مهرِ مکان است، به‎گونه‎ای که وجوه مختلف آن در بسیاری از موارد آشکارا دیده می‎شود. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و تکیّه بر منابع کتابخانه‎ای، اسناد و همچنین مطالعه‎ی میدانی با استفاده از نرم‎افزار SPSS و آزمون همبستگی، در پی آن است تا ضمن طرّاحی الگوی رقابت‎های مکانی در مطالعات جغرافیای سیاسی، به ریشه‎یابی شدّت‎گرفتن رقابت‎های مکانی بین این دو شهر و تأثیرات برگفته از آن بپردازد. یافته‎های پژوهش بیانگر این مطلب است که ریشه‎ی این رقابت را نباید تنها در مسائل امروزی بخش‎بندی‎های کشوری، بلکه در حافظه و رفتار تاریخی این دو شهر نسبت به هم جست‎وجو کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of Place Rivalries Due to Place Amour in Cultural Congruent Vicinal (Case Study: Ardakn and Meybod in Yazd Province)

نویسندگان [English]

  • zahra ahmadipor 1
  • M. Ghaderi Hajat 2
  • R. Mollahossiani Ardakany 3
چکیده [English]

Extended Abstract

Introduction
Today, the land component in the concepts of place, space, location, region and area, as defined by the restriction is the identity of human communities, regions and locations; it is valuable for individuals and groups of elements and components of their identity to (Kaviani Rad, 1389: 56). One result of such an event, where the incidence of competition is the competition in different geographical regions and in different periods of time, shows its various forms. In the present study attempted to examine the roots and the main factors in the regional competition to be the perfect congruence of language, cultural, religious, and ethnic and ... Has, despite this, competition between cities where Meybod and Duck in Yazd province since the issue has become complicated and sensitive.

Methodology
The main research question is: where the continuing rivalry between city Ardakan and Meybod the complete assimilation of culturally learned, and what are lies? Administrative divisions. Also according to what I was told it was designed for a specific pattern? Competitions where the origin of the various factors affecting the political, economic, social and geographic, as political geographers has been an interest of this research will be classified in the range of applied research. Study with a descriptive - analytical and using library resources, documents and software SPSS field test is intended to be theoretical and practical solidarity, where the roots campaigns, in the sense of spatial data and the relationship between two variables can explain. In this connection, the result of developments occurring on effective of Belong place where rivalries between the cities of Yazd, Ardakan and Meybod about to be dissected and analyzed the relationship between two variables and due to be tangible. In addition to the character of the place due to a pattern of competition from September to reach the place.

Results and Discussion
Today, the land component in the concepts of place, space, location, region and area, as defined by the restriction is the identity of human communities; Area and place for individuals and groups of elements and components is valuable because it represents their identity. One result of such an event, where the incidence of competition is the competition in different geographical regions and in different periods of time, shows its various forms.
Spatial competition model can be used in a variety of measures, including the scope and location in the following categories offered:
Mental levels: the level of scale that most people who happen to belong to a particular location with respect to the other places comes to prefer, This state of mind and more often there are people in all.
Spoken level: This level is significant from two aspects, one of the poems and articles in praise of human habitats and other open areas adjacent to Objective that can be used in making various jokes that the place is awarded to the competitor's sites.
Behavioral level with the spatial manifestation of this scale that it is referred to the behavioral level Due to competition from October to find a space and place, presenting a vision of the creator in the geography space is competitive For example, conflicts occurred, protests and collective petitions and writing.

Conclusion
Considering that the main research questions were: to identify the spatial continuity of competitions Ardakan and Meybod the complete assimilation of those two cities was culturally, According to the literature in relation to the original premise of this paper was formulated so that the roots of this conflict Should take place in affiliations of those who knew the city can be seen in the last interaction Administrative divisions not only in contemporary issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARDAKAN
  • Competitive Modeling
  • Meybod
  • Place Competition
  • Sense of Place
  • State Divisions.