بررسی رابطه‎ی بین کارآفرینی، محیط کسب‎وکار و توسعه‎ی اقتصادی در کشورهای عضو دیده‎بان جهانی کارآفرینی (GEM)

نویسندگان

1 دانشیار گروه کسب‎وکار ، دانشکده‎ی کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه کسب‎وکار، دانشکده‎ی کارآفرینی، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده‎ی کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

توسعه‌ی اقتصادی هدفی مطلوب برای تمام ملّت‎ها بوده و نتیجه‎بخش‎بودن فعّالیّت‎هایی که در این مسیر انجام می‎شود، نیازمند شناختی دقیق و جامع از متغیّرهایی است که در این فرایند نقش دارند. در این میان کارآفرینی نقشی مهم در توسعه‌ی اقتصادی کشورها ایفا می‎کند. مفهوم کارآفرینی چیزی بیشتر از ایجاد شغل است. اگرچه ایجاد شغل یکی از جنبه‎های کارآفرینی است؛ اما تنها یکی از کارکردهای آن است. دیدگاه کارآفرینی مشتمل بر جست‎وجوی فرصت‎ها، پذیرش مخاطرات، پایداری برای محقّق کردن ایده‎ها و مفاهیمی از این دست است و به‎طورکلّی با مفاهیم توسعه‌ی اقتصادی ارتباطی نزدیک دارد. این پژوهش با بررسی 59 کشور عضو دیده‎بان جهانی کارآفرینی نتیجه‎گیری شده است که سطح فعّالیّت‎های کارآفرینانه در کشورهای عضو دیده‎بان جهانی کارآفرینی، بر نرخ اشتغالِ آنها تأثیر مثبت دارد. از سویی دیگر مشخّص شده است که سطح این فعّالیّت‎ها، تولید دانش را نیز به‎طور مثبت تحت تأثیر قرار می‎دهد. سطح فعّالیّت‎های کارآفرینانه در کشورهای عضو دیده‎بان جهانی کارآفرینی، بر میزان درآمد سرانه‎ آنها و نیز بر توزیع عادلانه‎ی درآمد این کشور‎ها تأثیر مثبت دارد. بنابراین فعّالیّت‎های کارآفرینانه از سویی سبب بالا رفتن درآمد سرانه و از سویی دیگر، سبب بهبود توزیع عادلانه‌ی درآمد و ثروت شده و نتیجه‎ی همزمان این دو اثر، افزایش رفاه و سطح زندگی آحاد جامعه خواهد بود. اما دلایل آماری کافی برای تأیید تأثیر مثبت مساعد بودن محیط بر سطح فعّالیّت‎های کارآفرینانه به‎دست نیامده است.

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Entrepreneurship, Business Environment and Economic Development in GEM Countries

نویسندگان [English]

  • M. Rezaee Mirghaed 1
  • A. Arabiun 2
  • M. Alizadeh 3
1
2
3
چکیده [English]

Extended Abstract

Introduction
Economic development is a favorable aim for all nations and meeting this aim requires a good understanding of variables taking part in this process. The role of entrepreneurship in economic development has been mentioned by many authors as an important one. Although creating jobs is a function of entrepreneurial process, but it is not the only one. Entrepreneurship includes searching for opportunities, taking risks, persisting for realization of ideas and turning them to goods, services and other useful solutions.
To examine the effect of entrepreneurship on economic development, the research must explain the role of variables which indicate entrepreneurship activities, in economic development indexes like income per-capita, employment, knowledge creation and equality in income distribution. To do this, we plotted our research’s conceptual model as shown in methodology section.

Methodology
Based on the literature reviewed in this article, we constructed our conceptual model which shows the hypothesized relations between variables. This model is shown as below:




Figure 1. Conceptual Framework of study


Sample of this study consisted of 59 countries which are members of Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Data for entrepreneurial activities were adopted from Acs & Szerb’s 2010 study, as The Global Entrepreneurship Index. To measure knowledge creation in countries we used KEI index from World Bank data as the only measure suitable for this work. The ease of doing business in countries played the role of appropriateness of environment for business in this article. We also gathered data for employment rates from Trading Economics source and income per capita from indexmudy, both continuously cited websites. Finally we adopted GINI Index from United Nations data, cited in Nation Master, (2011), to measure equality in income distribution.
We analyzed hypothesized relationships by regression method and finally we reached results below.

Results and Discussion
In this article we examined variables of entrepreneurship in relation with economic development based on robust literature around this topic in case of 59 countries of global entrepreneurship monitor (GEM). We found that the level of entrepreneurial activities in these countries, positively affects employment. In addition, results show that the mentioned activities positively affect knowledge creation in countries. Results also show that entrepreneurial activities have a positive effect on income per capita and income distribution. That is it has positive effect of entrepreneurship on welfare of people of these countries. We could not find statistical support for any effects of environment on entrepreneurial activities.

Conclusion
This article analyzed the relationship between entrepreneurial activities in countries and economic development in terms of employment, income per-capita, equality in income distribution and knowledge creation. In addition the role of environment on in entrepreneurial activities has also been analyzed. The results of the of data analysis show that the level of entrepreneurial activities positively affect employment rate. It also implicitly means to have raise in employment in countries we have to have more entrepreneurs and their businesses. The positive effect of entrepreneurial activities on both income per-capita and equality in income distribution implies that the welfare in society is affected by entrepreneurship and these kind activities. In addition, to have a knowledge economy, it is important to reinforce entrepreneurship and entrepreneurial activities. Finally the role of environment and its hypothesized positive effect on entrepreneurial activities has not been proved statistically in this research. It may be because of the data we gathered. However, our results mostly support the positive role of entrepreneurship in economic development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business environment
  • Economic Development
  • Entrepreneurship
  • Iran & ...