دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-214 (84)