دوره و شماره: دوره 45، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-248 
6. بنیادهای هویت سیاسی کُردهای ایرانی

صفحه 95-120

10.22059/jhgr.2013.35247

مرجان بدیعی ازنداهی؛ احد محمدی؛ عظیم زمانی


7. جنبه‌های بین‌المللی ژئوپلیتیک زیست محیطی

صفحه 121-146

10.22059/jhgr.2013.35248

سید عباس احمدی؛ طهمورث حیدری موصلو؛ روح الله نیکزاد