دوره و شماره: دوره 45، شماره 3، مهر 1392، صفحه 1-248 

مقاله علمی پژوهشی

اولویت سنجش راهبردهای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه الموت قزوین

صفحه 1-17

10.22059/jhgr.2013.35242

علی حسینی؛ احمد پوراحمد؛ حسن اروجی؛ محمد علیزاده


بنیادهای هویت سیاسی کُردهای ایرانی

صفحه 95-120

10.22059/jhgr.2013.35247

مرجان بدیعی ازنداهی؛ احد محمدی؛ عظیم زمانی


جنبه‌های بین‌المللی ژئوپلیتیک زیست محیطی

صفحه 121-146

10.22059/jhgr.2013.35248

سید عباس احمدی؛ طهمورث حیدری موصلو؛ روح الله نیکزاد