چکیده های انگلیسی

10.22059/jhgr.2013.36231

عنوان مقاله [English]

English Abstracs