تحلیل محتوایی جایگاه توسعه پایدار روستایی در برنامه¬های بعد از انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تغییر در محیط درونی و بیرونی، به ویژه در عرصه های جهانی ما نند جهانی شدن، همواره
جامعه ی اطلاعاتی و جوامع روستایی را با تهدیدها یا فرص تهایی روبه رو می کند. به همین دلیل
تدوین برنامه های مناسب و براساس اصول توسعه ی پایدار ، می تواند یکی از راهکارهای
اساسی و مؤثّر در این زمینه باشد. در این چارچوب ارزیابی جایگاه برنامه ریزی روستایی در
برنامه های ملّی، بر اساس اصول توسعه ی پایدار و عدالت مکانی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و
محیطی در پهنه ی ملّی، برای مدیریت و برنامه ریزی توسعه ی پایدار روستایی یک ضرورت
اجتناب ناپذیر است. بر این اساس، در این نوشتار تلاش شد تا با روش شناسی تحلیلی
توصیفی، ابتدا اصول و مبانی نظری برنامه ریزی توسعه ی پایدار روستایی و شاخص ها ی آن
استخراج و به منزله ی معیارهای تحلیل محتوایی برنامه های توسعه بعد از انقلاب، در چارچوب
قرار گیرد. سپس پرسش نامه ای طرّاحی و در اختیار EFQM مدل ارزیابی تعالی سازمانی
خبرگان و متخصصان حوزه ی برنامه ریزی و توسعه ی روستایی قرار گرفت که از مجموع 30
پرسش نامه، 14 مورد از آنها مبنای تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحلی لها نشان داد
که با وجود افزایش سطح توجه به توسعه ی پایدار روستایی در برنامه های بعد از انقلاب که
بیشترین آن در برنامه ی چهارم توسعه مشاهده می شود، اما این توجه بر اساس ساختار مدل
تعالی سازمانی، در تمام ابعاد پایین تر از میانگین است و نشان م یدهد که در برنامهها، عناصر
توانمندساز در باور خط مشیگذاران و برنامهریزان برای نهادینه کردن پایداری ب ه درستی
شناخته نشده است و مدیریت اجرایی از ظرفیت لازم برای اجرای پایداری برخوردار نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Content Analyses of Rural Sustainable Development Position in After Islamic Reveloution Plans

نویسندگان [English]

  • Abdol-Reza Rouknedin Eftekhary 1
  • Hamdallah Sojasi Qeidari 2
  • Tahereh Sadeghloo 2
1 Associated Prof. in Geography and Rural Planning, Tarbiat Modares University
2 Assistant Prof. of Geography, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Changes in internal and external environment, especially in global arena, including
globalization, information society, make constantly rural communities faced with threats and
opportunities. Utilization of these opportunities and commuting the threats into opportunities is
just possible by a suitable planning. In fact, the vulnerability of rural societies may be resulted
from natural and unnatural phenomena (humanity, technical and managemental issues) in
economic, social and environmental phases. This may introduce developmental gap among
socities and might be resulted from macro planning and management of rural araea. In other
words, the developmental gap in rural socities indicates survey lines available in actual situation
of rural in macro (national) planning process because of sustainability. This results in a lag of
national developmental process based on new paradigm. Therefore, appropriate plans and
strategies based on key principles of sustainable development can be effective. By a strategic
approach to plans and their flexibility it would be possible to convert threats into opportunity
and also introduce sustainable rural development as a purpose of planning for development. The
purpose of the plans is to enhance the industrial sector of economy for high technology capable
to export, such as the electronics industry, consumer products industry, industrial processing of
non-timber forest products, construction materials and chemical industry. Key industrial areas
will be established gradually along the main communication routes. The villages will be 
developed for traditional production with an aim to increase employment and exports.
Accordingly, rural managers and planners in different levels of decision making, by continued
assessment of macro and micro development plans, could adopt goals and principle of
sustainable development with current condition of rural communities. In this framework,
evaluation of the position of rural planning in national planning system, based on sustainable
development principles and spatial justice in economic, social and environmental dimension
over national territory, is inevitable requisite for sustainable rural development management and
planning.
Methodology
In this paper, we first tried with Descriptive – depletion methodology to extract the principles
and theoretical base of rural sustainable development planning and its indicators for content
analysis measurement after the Islamic Revolution development plans in Framework of
organizational excellence Evaluation model (EFQM). Result of the assessment in this method,
by traceing and analysis of strengthes and improving the fields of institute structure (Here is the
same village) that suggest improvement of planning process and its function it is possible to
modify the future path. The EFQM Excellence Model is a non-prescriptive framework based on
nine criteria. Five of these are ‘Enablers’ and four are ‘Results’. The ‘Enabler’ criteria cover
what an organisation does. The ‘Results’ criteria cover what an organisation achieves. ‘Results’
are caused by ‘Enablers’ and ‘Enablers’ are improved using feedback from ‘Results’. The
Model, which recognises how many approaches to achieving sustainable excellence in all
aspects of performance is available, is based on the premise that: Excellent results with respect
to Performance, Customers, People and Society are achieved through Leadership driving Policy
and Strategy, that is delivered through People. Other criteria are related to result and function.
To use this method, there are various ways such as questionnairy method, workshop method,
metrix method and preform method. In this paper the questionnairy method have beeb selected.
This method is similar to the content analysis method, because based on available document in
various fields of empowerment makers this could obtain the results to which access is just
posible in ideal condition. Then, 14 questionnaires from 30 designed questionnaires completed
by experts and elites in rural development and planning field have been applied as the base of
analysis.
Results and Discussion
Results of the analyses indicate that consideration to rural sustainable development principles
have increased in plans after Islamic Revolution, especially in 4th development plan. But, this
attention to sustainable development based on EFQM model, in all dimensions is lower than the
average. This fact indicates that enabling factor is not correctly known among policymakers and
planners for sustainable institutionalization, and executive management does not have sufficient
capacity for sustainable implementation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Rural Development
  • Development plans
  • Content analysis
  • Evaluation model
  • EFQM