بررسی نقش جادّه‎ی ترانزیت سنتو در توسعه‎ی مجموعه شهری یزد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد

2 دانشیار اقلیم شناسی، دانشگاه یزد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد

چکیده

امروزه نقش مسیرهای مهم ارتباطی در رابطه با توسعه ی شبکه ها ی شهری بر هیچ کس
پوشیده نیست. به طوری که مسیرهای حم لونقل جاده ای، به منزله ی شروع فعالیت های اقتصادی
و استفاده از نیروهای ذخیره در یک مجموعه ی شهری است. جاده ی ترانزیتی شمال جنوب
موسوم به سنتو، از دسته مسیرهایی است که نقش مهمی را در رابطه با توسعه ی مجموعه های
شهری مربوط به خود داشته است و در مقابل، مجموعه شهری یزد با نقش مرکزیت خود در
کشور، تأثیر های فراوانی را از مسیرهای حمل ونقل جاده ای خود، به ویژه مسیر ترانزیت ی سنتو
پذیرفته است. تأثیرپذیری و تأثیرگذاری شهرهای مجموعه بر یکدیگر ، توسعه و گسترش
افقی این شهرها، رشد و توسعه ی اقتصادی، اجتماعی مجموعه ی شهری مورد نظر و... از آثار
محسوس آن به شمار می آید. شناسایی نقش جا  ده ی ترانزیتی سنتو در رابطه با شاخص ها ی
توسعه ی اجتماعی، اقتصادی و همچنین، شناخت نقش این مسیر در تعیین الگوی گسترش
مجموعه شهری استان یزد، از اهداف این پژوهش است. برای رسیدن به اهداف مورد نظر ،
به کارگیری نظریه های مدل های جاذبه و دسترسی و تهی ه ی نقشه ها ی لازم ب ه وس یله ی
روش کار انتخاب شده بوده است. در این نوشتار تلاش شده که با شناخت GIS نرم افزارهای
آثار مهم مسیر ترانزیتی سنتو بر رشد و توسعه ی مجموعه شهری یزد در ابعاد مختلف با
استفاده از تحلیل مدل های جاذبه و دسترسی و پیش بینی توسعه بر اساس مدل هنسن، گامی
در جهت توسعه ی مناسب مجموعه شهری یزد داشته باشیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Survey of Transit Road in Development of Yazd Conurbation

نویسندگان [English]

  • Safar Ghaedrahmati 1
  • Gholam Ali Mozafari 2
  • Seyed Mostafa Hosseini 3
1 Assistant Prof. of Geography & Urban Planning, University of Yazd
2 Associated Prof. in Climatology, University of Yazd
3 MA. Student in Geography & Urban Planning, University of Yazd
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
For few decades, the population of cities in developing countries, including Iran had a higher
growth rate than the total growth rate of the population in other countaries. Iranin cities are
typically characterized by extensive urban sprawl, manifesting low density development which
makes it extremely challenging for city planners to put in place the public transit systems that
are necessary to ensure the efficient operation of urban areas. These challenges, coupled with
ongoing population and economic growth, require immediate attention. This paper explores one
potential solution from the perspective of real estate and transit road in Yazd Conurbation. The
focus is on how to achieve the role of transit road in development of Yazd conurbation.
Automobile dependence, expressed through comparative levels of car ownership and use and
transit service and use, varies widely and systematically across a large sample of international
cities. Yazd province cities exhibit the most extreme dependence on the automobile, followed
by Ardakan, Meybod and Mehriz cities, with Isfahan and Kerman cities having very much more
transit-oriented cities with greater levels of transit.
Methodology
For mapping, measuring, and modeling the role of transit in growth of conurbation of Yazd,
various data on traffic, urban growh priodes and demography of study were collected. These 
Results and Discussion
The study has also prioritized the order of factors influencing site selection of military centers
and then weighted site selection was performed.
Rating Factors
The overall rating for each factor has been obtained by multiplying the response of each rating
in table valuation factors considering their coefficients (Table 1). The sum has been calculated
and by dividing the total points by the total number of questionnaires (120) the final score has
been revealed for each factor. Points are calculated for effective factors in site selection
procedures are given in table (2).
Table 2. compared nine quantitatively Thomas L. Saati to compare binaries
Extremely important Definition
1 Definition
2 Equally important
3 Equal to average important
4 Important Middle
5 Moderate to strong important
6 Strong important
7 Strong to very strong important
8 Important very strong
9 Important very strong to immensely strong
Malchfsky, 1998
The final site selection
Maps and base imagery have been collected and geo-referenced, sectioned in time scale and the
layers required to form a thematic map have been prepared in vector format. Then all layers for
comparison and involvement in decision making have been plugged in Raster Calculator from
Spatial Analyst Tool. This give a raster of suitability for the area. The raster have been
reclassified in three classes including Good (dark color), Middle (half-tone) and Unsuitable
(bright colors).
Conclusion
According to the zoning performed by the AHP method it can be said that suitable areas in the
northern half of the study area are more than the southern that is encompassed large parts of
Tabriz, Osco and Shabestar. Also lower parts of Bonab, Malekan, Azarshahr and Ajabshir from
the conditions are suitable. Maragheh Region and lower parts from Azarshahr, Osco and Bonab
are qualified in average in the site selection. Therefore, it can be said that Tabriz and Ajabshir
according to site selection in relation to geomorphological factors and other natural and human
factors are favorable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yazd
  • Conurbation
  • urban
  • System
  • Transit