دوره و شماره: دوره 45، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-278 
2. تحلیل مکانی شاخص‎های کیفیت زندگی در شهر تهران

صفحه 29-56

10.22059/jhgr.2013.36135

حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ حسین منصوریان؛ عباس رجایی


3. تحرکات جمعیت در نواحی جغرافیایی ایران و پیامدهای آن

صفحه 57-74

10.22059/jhgr.2013.36136

مجتبی قدیری معصوم؛ حمیدرضا باغیانی؛ مطهره قدیری معصوم