دوره و شماره: دوره 45، شماره 4، دی 1392، صفحه 1-278 

مقاله علمی پژوهشی

ارزیابی ساختار فضایی و تدوین راهبردهای توسعه شهری شهر جدید پردیس

صفحه 1-28

10.22059/jhgr.2013.36134

کرامت اله زیاری؛ صالح اسدی؛ طاها ربانی؛ محمد مولائی قلیچی


تحلیل مکانی شاخص‎های کیفیت زندگی در شهر تهران

صفحه 29-56

10.22059/jhgr.2013.36135

حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ حسین منصوریان؛ عباس رجایی


تحرکات جمعیت در نواحی جغرافیایی ایران و پیامدهای آن

صفحه 57-74

10.22059/jhgr.2013.36136

مجتبی قدیری معصوم؛ حمیدرضا باغیانی؛ مطهره قدیری معصوم