تحلیل مکانی شاخص‎های کیفیت زندگی در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران

2 استاد جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

از حدود چهار دهه پیش، جامعه‎شناسان، سیاست‎مداران، اقتصاددانان و جغرافی‎دانان، دامنۀ وسیعی از روش‎های آماری را برای تحلیل و سنجش کیفیت زندگی افراد و گروه‎ها با هدف دست‎یابی به ابزار مفیدی برای تصمیم‎گیری‎های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مورد استفاده قرار دادند. در این میان جغرافی‎دانان، افزون‎بر توسعۀ شاخص‎های کیفیت زندگی، درپی شناسایی و درک الگوبندی جغرافیایی شاخص‎های کیفیت زندگی در ارتباط با فرایندهایی هستند که باعث شکل‎گیری این الگوها شده‎اند. این نوشتار با تکیه بر رویکرد عینی در مطالعۀ کیفیت زندگی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‎های اصلی، به توسعۀ شاخص کیفیت زندگی در شهر تهران می‎پردازد. چهار مجموعۀ داده، شامل داده‎های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385، تصاویر ماهواره­ای ETM+، داده‎های آلودگی هوا و لایه‎های خدمات شهری برای استخراج شاخص‎های کیفیت زندگی، مورد استفاده قرار گرفت. مؤلفه‎های استخراج‎شده شامل وضعیت مسکن و مهارت، دسترسی به خدمات عمومی، کیفیت محیط و وضعیت بیکاری هستند. مؤلفه‎های به‎دست‎آمده و شاخص نهایی کیفیت زندگی، به‎منظور شناسایی و درک الگوهای جغرافیایی کیفیت زندگی در شهر تهران، مورد تحلیل مکانی قرار گرفته است. نتایج تحلیل اکتشافی داده‎های مکانی، بیانگر وجود خوشه‎بندی (خودهمبستگی مکانی مثبت) و ناهمگنی فضایی در توزیع شاخص کیفیت زندگی و مؤلفه‎های چهارگانۀ آن در سطح نواحی شهر تهران است. تحلیل اکتشافی داده‎های مکانی، برخی از نواحی که نیاز بیشتری به مداخلۀ عمومی مانند، تدارک برنامه‎های اجتماعی و زیرساخت‎های عمومی دارند، برجسته ساخته و می‎تواند سیاست‎گذاران را به‎منظور کاهش نابرابری­های درون شهری هدایت کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of Quality of Life Indicators in Tehran City

نویسندگان [English]

  • Hossein Hataminezhad 1
  • Ahmad Poorahmad 2
  • Hossein Mansourian 3
  • Seyed Abbas Rajaei 3
1 Assistant Prof., Dep. of Geography, University of Tehran
2 Prof. in Geography & Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran
3 Ph.D. Candidate in Geography & Urban Planning, University of Tehran
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
For more than four decades, sociologists, politicians, economists and geographers have used a
wide variety of statistical techniques to analyze and measure Quality of Life of individuals and
communities. This was with the aim to obtain useful instruments for social, political and
economic decision making. Quality of urban life has become an important field within urban
studies. The increased level of attention to this topic is due to the increasing importance of
Quality of Life studies in monitoring public policies and also due to the role they can play as
effective tools in urban management and planning. In addition to development of Quality of
Life indicators, geographers seek to identify and understand the geographical patterns of urban
Quality of life indicators in relation to the processes that give rise to those patterns. Urban QoL
is usually measured by either subjective indicators using surveys of residents’ perceptions,
evaluations and satisfaction with urban living or by objective indicators using secondary data
and relative weights for objective indicators of the urban environment. This paper relying on the
objective approach in study of Quality of life and also using principal component analysis
method is developing the Quality of life index in Tehran city.
Methodology
Use of census data, satellite images, quantitative GIS, GIS mapping and statistical analysis are
powerful tools to investigate the variability of Quality of Life indicators among 117
municipality divisions of Tehran city. Four sets of data were used for the analysis of urban
spatial structure in Tehran city. Census data (year 2006) were used for the analysis of socioeconomic
condition. ETM+ satellite images (year 2009), air pollution layer consisting of carbon
monoxide (year 2009), and urban services dispersion layers (year 2006) were used for the
spatial analysis. To measure the vegetation cover, the Normalized Difference Vegetation Index
(NDVI) and Landsat 7 ETM+ image dated on summer 2009 were used. The NDVI is a simple
numerical indicator that can be used to analyze remote sensing measurements, typically but
necessarily from a space platform, and assess whether the target being observed contains live
green vegetation or not. Using the Landsat ETM+ 7 satellite image, we therefore calculated the
normalized difference vegetation index. Thermal infrared band of ETM+ provides the source to
extract surface temperatures. The procedure to extract land surface temperatures involves three
steps: (i) converting the digital number of Landsat ETM+ band 6 into spectral radiance; (ii)
converting the spectral radiance to at-satellite brightness temperature, which is also called
blackbody temperature; and (iii) converting the blackbody temperature to land surface
temperature. The average values for the air pollution and specially carbon monoxide were
calculated and mapped, using zonal statistic function in GIS. The amounts of air pollution were
calculated and analyzed for each area. Accessibilities to six types of urban services were
measured for 117 zones of Tehran. These 6 types of urban facilities: educational centers (day
care centers, elementary schools, schools for talented students, middle schools, high schools and
universities); emergency services (fire stations, emergency centers, and police); health services
(hospitals, health and treatment centers); recreation and sport centers (parks, sport clubs, sport
grounds); cultural services (libraries, mosques, cinemas, and cultural centers) and subway
stations, all analyzed using Arc GIS. Distance was used as criteria for accessibility. In this
research, a 500 meter distance was considered as an optimum distance to urban services. These
distances were standardized (0 to 1). The value given to a areas reduces with the increase in
distance. When the distance reaches 5000 meters, the value given is zero. After calculating the
mean value of distances to mentioned urban services, separately and for every zone, the degree
of optimum distance of each zone to urban services were measured with weighted linier index.
To give weights to these six indicators, Analytical Hierarchical Process was used on the basis of
paired comparisons.
Principal component analysis was used to extract factors related to socio-economic,
environmental and accessibility variables. Factor analysis is a statistical technique used to
determine the number of underlying dimensions contained in a set of observed variables. The
underlying dimensions are referred to as factors. These factors explain most of the variability
among a large number of observed variables.
Results and Discussion
Exploratory spatial data analysis (ESDA) is a subset of exploratory data analysis (EDA) that 
focuses on the distinguishing characteristics of spatial data-specifically on spatial
autocorrelation and spatial heterogeneity. More specifically, ESDA is a collection of techniques
to describe and visualize spatial distributions, identify atypical locations or spatial outliers,
discover patterns of spatial association, clusters or hot spots, and suggest spatial regimes or
other forms of spatial heterogeneity. By using these methods we can identify spatial effects,
which can be classified into two general types: spatial autocorrelation and spatial heterogeneity.
Extracted components are "housing and skill", "access to public services", " environmental
quality" and "unemployment". Exploratory Spatial Data Analysis have been used to identify and
understand geographical patterns of QoL in Tehran city. The results of Exploratory Spatial Data
Analysis indicate the presence of clustering (a positive spatial autocorrelation) and spatial
heterogeneity in distributions of Quality of life Index across the districts of Tehran city. Results
show that spatial autocorrelation and spatial heterogeneity are detected in the spatial distribution
of urban Quality of Life components in Tehran city. Therefore, intra-urban inequalities exist
with respect to urban Quality of Life components.
Conclusion
The results of this explorative research of spatial data showed that there is a clustering (positive
spatial autocorrelation) and unequal distribution of urban Quality of Life components in urban
areas of Tehran. The results of the analysis approve the un-equality of socio-economic,
environmental and accessibility variables among different areas of the Tehran city. The
provided maps show the areas that need intervention and development of public infrastructure.
The results of the analysis can guide policy makers and planners to reduce the city’s unequalities.
Understanding of these variations can help to develop more realistic models, which
are critical for Quality of Life planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exploratory Spatial Data Analysis
  • Principal component analysis
  • quality of life
  • Tehran city