چکیده های انگلیسی

10.22059/jhgr.2013.36232

عنوان مقاله [English]

English Abstracts